NOVÝ SMĚR – BŘEZENZprávy z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. 2. 2023:

Zastupitelstvo obce schválilo:
– opravy místních komunikací v rozsahu úseků Malostranská, U Potoka a část ulice Loukotova dle obdržené nabídky společnosti Strabag a. s., IČ 60838744 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo; u díla rekonstrukce cesty k lesáckým bytovkám podmiňuje realizaci tím, že se majitelé bytů a pozemků budou podílet na této investici;
– Smlouvu č. O-2023-031 na sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady mezi obcí Stará Huť a společností Dokas Dobříš s. r. o., IČ 25144251 na rok 2023;
– zřídit úsekové měření v ulici Knínská a pověřuje starostu obce, aby vstoupil do jednání s Městským úřadem Dobříš o možnostech a podmínkách realizace úsekového měření;

V diskusi podal starosta obce informaci o průběhu soudního jednání o odstranění asfaltového povrchu části pozemku s panem Minářem jako žalobcem, seznámil s Protokolem o jednání před soudem prvního stupně;
– místostarostka obce informovala o průběhu jednání k připravované studii potenciálu trati č. 210 se zaměřením na úsek Vrané nad Vltavou – Dobříš se zástupci organizace IDSK a zástupci zainteresovaných měst a obcí; dle ubezpečení zástupce IDSK nebude doprava na trati Dobříš – Praha zrušena;

Dále starosta obce:
– podal informace o opravách v kulturním domě (KD), kde byla téměř dokončena instalace vzduchotechniky, byly provedeny výkopové práce pro odvlhčení zdí v zázemí KD;
– podal informace o kontrole veřejného osvětlení, kterou provedl s pověřenou elektrofirmou; v některých částech obce bude nutné instalovat nové lampy z důvodu postupného rušení venkovního el. vedení společností ČEZ včetně sloupů, které byly dříve využívány i pro umístění veřejného osvětlení;
– informoval o plánované úpravě parku u vstupu do obce (mezi ulicemi Dělnická a Karla Čapka), byla provedena poptávka studie na úpravu parku včetně umístění prvků na cvičení a místa k rozsvícení vánočního stromu (stávající prostor je nevyhovující z bezpečnostního hlediska).
– informace o úklidu obce dne 1. 4. 2023;
– informace o jednání na Krajském úřadu Středočeského kraje a na MŠMT ohledně možností získání dotací na výstavbu 2. stupně základní školy ve Staré Huti; situace není jednoznačná a získání dotace je podmíněno výstavbou např. spolkové školy, případně „detašovaného pracoviště“ existující školy jiné; stále probíhají jednání pro nalezení nejvhodnější alternativy.
Pan Němec se dotázal na situaci ohledně propadajících se překopů v ulici Družstevní a přilehlých; pan starosta sdělil, že reklamace prací byla zaslána a zástupce stavební firmy, která práce realizovala, komunikuje a plánuje kontrolu.


Poplatek za psa

Připomínáme, že poplatek za psa na rok 2023 má být uhrazen do 31. 3. 2023.


Blahopřání

Významného životního jubilea se v měsíci březnu 2023 dožívají paní Drahoslava Slepičková a pan František Pešek.
Srdečně blahopřejeme.


Poděkování

Děkuji za krásná přání k mým 93 letům od obce, SPOZ a Klubu důchodců Stará Huť. Velmi mě to potěšilo.
Josefa Jahodová


Klub důchodců

zve všechny zájemce na besedu o skautském hnutí ve Staré Huti ve čtyřicátých letech minulého století. Budou vzpomínat pamětníci, kteří přinesou dochované památky a fotky. Beseda se koná 23. 3. 2023 ve 14 hodin v klubovně obecního úřadu.


Sbor dobrovolných hasičů

Poděkování starohuťskému hasičskému sboru
Dne 21. 1. 2023 proběhla Výroční valná hromada SDH Stará Huť, které jsem se nemohla ze zdravotních důvodů zúčastnit. Velmi mě ale potěšilo a dojalo, když jsem dostala ocenění za práci ve sboru – plaketu a dárek. Za toto bych chtěla moc poděkovat a popřát všem členům SDH hodně zdraví, zdarů a úspěchů v jejich záslužné práci. Všem moc děkuji.

Marie Cihelková

Na zmíněné valné hromadě byl jmenován také nový starosta Sboru dobrovolných hasičů ve Staré Huti.
Rád bych tímto poděkoval bývalému starostovi, panu Milanu Kadlecovi staršímu, za jeho dlouholetou činnost pro dobrovolné hasiče v naší obci a 30 let v jeho čele.
Zároveň blahopřeji novému starostovi panu
Milanu Kadlecovi mladšímu k jeho zvolení.

Petr Dragoun, starostaPředchozí článekProdloužený divadelní víkend
Další článekDobříšská jednota Československé obce legionářské