Krátce ze správy majetku města

Městský mobiliář

Nový herní prvek za 71 694 Kč nebo 12 nových laviček. Tak přesně toto bychom mohli pořídit. Místo toho jsme stejné finanční prostředky museli vynaložit na opravy a údržbu mobiliáře za první čtvrtletí roku 2017! Příklad za všechny – ve Fričově ulici, vedle věžáku, vydržel úplně nový koš (umístěný na opakovanou žádost občanů) pouhé dva dny, o neustálých opravách laviček, sloupků a dopravního značení ani nemluvě. Vandalové se opravdu činili… Chtěla bych poprosit všechny „hrdiny“, kteří přeperou odpadkový koš, lavičku či lampu, aby svůj talent a sílu zaměřili spíše na aktivity ku prospěchu všech, abychom za ně nemuseli stále tyto opravy platit. Jen připomenu, že jejich jednání je minimálně přestupkem s možností sankce dle příslušných právních předpisů.

Městská zeleň

S nadcházející sezónou přicházíme s novinkou, která by měla napomoci ke spokojenosti občanů s údržbou městské zeleně. Od 12. 4. 2017 je pro občany veřejně přístupná, speciálně upravená vizualizace dat pasportu zeleně, která se věnuje sekání zeleně na veřejných prostranstvích. Aplikaci najdete na webových stránkách města www.mestodobris.cz – v novém mapovém portálu GIS Dobříš pod názvem „Mapa sekání veřejné zeleně“. Občan tam uvidí mapu města, rozdělenou do jednotlivých ploch, a po kliknutí do plochy se objeví na postranním panelu informace jako název plochy, datum sekání a případně poznámka. Termíny jednotlivých sečí budou neustále aktualizovány, jednak podle toho, jak provozně budou seče dokončovány, a dále podle aktuálních klimatických podmínek. V této aplikaci najdete i známé a osvědčené hlášení závad: v rámci ikony „Změna aplikace“ lze vybrat odkaz na hlášení závad, kam lze posílat různé připomínky či reklamace k právě probíhajícím sečím. Tuto aplikaci jsme vymysleli pro vás občany s využitím vlastních zaměstnanců i softwaru města a věříme, že je to další krok ke zlepšení celkové údržby zeleně ve městě. Jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin, podle ustanovení § 9 odst. 1 ZOPK, byla realizována v 03 – 04/2017 náhradní výsadba a to:

  •  20 ks dřevin druhu třešeň pilovitá (Prunus serrulata „Kazan“) ve Zborovské ulici
  • 3 ks dřevin druhu bříza bělokorá (Betula pendula) na školní hřiště mezi ZŠ Komenského a 2. ZŠ
  • 14 ks dřevin druhu javor babyka (Acer campestre „Elsrijk“) v Rukavičkářské ulici
  • 5 ks dřevin druhu javor mléč (Acer platanoides „Globosum“) bylo přesazeno pracovníky Vodohospodářské společnosti Dobříš, spol. s r.o., v rámci rekonstrukce původního vodovodního a kanalizačního potrubí z Mírového náměstí do ulic Příbramská (3 ks) a U Ovčína (2 ks).

Ještě bych chtěla poděkovat členkám Okrašlovacího spolku Dobříš, konkrétně paní Marii Javorské a paní Heleně Kahounové, za nezištnou pomoc při zvelebení a osázení části Komenského náměstí. Tato spolupráce bude nadále pokračovat, a tak věřím, že letos bude náměstí Dobříše rozkvetlejší a barevnější, než bývalo v letech minulých.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku městaPředchozí článekUpozornění na šetrné hospodaření s vodou v letním období
Další článekKvětnový Dobříšský regionální trh na novém místě