Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

ze dne 12. září 2017

261
Program:
 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Jednací řád Zastupitelstva města Dobříše
 4. Volba nového člena Rady města Dobříše
 5. Volba nového člena Kontrolního výboru města Dobříše
 6. Zápis z jednání Finančního výboru města Dobříše ze dne 4. 9. 2017
 7. Informace o jednání členů Kontrolního výboru města Dobříše dne 26. 6. 2017
 8. Územní plán:
  a) Stanovisko advokátní kanceláře HJS k problematice pořizování územních studií k Právní analýze ÚP Dobříš, zpracované společností Frank Bold advokáti s.r.o.
  b) Stanovisko k námitkám zastupitele Ing. Karla Vítka, CSc.
  c) Obecná diskuze k územnímu plánu za přítomnosti Ing. arch. xxxxxx, zpracovatele ÚP
 9. Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků Svatá Anna, Zdeněk Kulda s.r.o. na plochu výroba a skladování – zemědělská a lesní výroba VZ
 10. Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků Na Větrníku, C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o. na plochu výroba a skladování VL
 11. Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití části pozemku parc. č. 1400/10 v k.ú. Dobříš na plochu BI6 – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (= bydlení individuální)
 12. Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemku parc. č. 852/20 k. ú. Dobříš z plochy zemědělské na plochu RZ – zahrádkové osady, pozemku parc. č. 897/3 k.ú. Dobříš z plochy smíšené nezastavěného území NS na plochu RZ a pozemku parc. č. 2526/7 k.ú. Dobříš z plochy místních obslužných a účelových komunikací, komunikace pro pěší a cyklisty PV1 na plochu RZ.
 13. Úprava ceny pitné a odvedené vody pro rok 2018
 14. Úkol z usnesení 5/19/2017/ZM ze dne 18. 5. 2017 – seznam projektů, které byly zpracovány a byly a nebyly realizovány v letech 2006–2014
 15. Rozpočtové opatření č. 4/2017 včetně přehledů o plnění rozpočtu k 31. 8. 2017
 16. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2018-2020
 17. Valná hromada společnosti Středisko zdraví spol. s r. o, konaná dne 21. 9. 2017
 18. Diskuze
 19. Závěr

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Dobříše ze dne 12. září 2017

Účast: dle prezenční listiny

1Zahájení

 1. Veřejné zasedání zahájí starosta města Mgr. Stanislav Vacek, MPA
 2. Podle prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomno 17 členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je schopno usnášení.
  Pozdější příchod na jednání předem ohlásili: Mgr. Ivana Lenerová a MDDr. Tereza Fulínová.
  Z jednání se předem omluvili Ing. Marek Vávra a Mgr. Adam Böhm.
 3. Starosta města navrhl zvolení návrhové komise ve složení: Ing. Markéta Čermáková, MBA a Ing. Karel Vítek, CSc. a pan Radek Vystyd, MPA. Jmenovaná návrhová komise byla zastupitelstvem města zvolena (pro 17, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM). Tato komise byla předsedajícím jednání vyzvána k zahájení práce.
 4. Starosta města navrhl zvolení ověřovatelů zápisu: JUDr. Jaroslav Musil, Mgr. Petra Neubergerová
  Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města zvoleni (pro 15, proti 0, zdrželi se 2 členové ZM).
 5. Starosta města navrhl zvolení zapisovatelky zápisu: Ivana Klánová (pro 17, zdrželo se 0 členů, proti 0 členů ZM).
 6.  Starosta po nahlédnutí do zápisu č. 21/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva města konstatoval, že tento byl oběma ověřovateli Ing. Markem Vávrou a Radkem Vystydem, MPA podepsán a tudíž ověřen.
  Z jednání zastupitelstva města je pořízen audio záznam a jednání zastupitelstva je vysíláno formou přímého přenosu.
  Schválení programu jednání

2Schválení programu jednání

Starosta města předkládá Zastupitelstvu města Dobříše program 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města Dobříše.
Tento program, před jeho schválením, může být ještě přímo na jednání zastupitelstva města přítomnými členy zastupitelstva města, v souladu s jednacím řádem, doplněn či upraven.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Jednací řád Zastupitelstva města Dobříše
 4. Volba nového člena Rady města Dobříše
 5. Volba nového člena Kontrolního výboru města Dobříše
 6. Zápis z jednání Finančního výboru města Dobříše ze dne 4. 9. 2017
 7. Informace o jednání členů Kontrolního výboru města Dobříše dne 26. 6. 2017
 8. Územní plán:
  a) Stanovisko advokátní kanceláře HJS k problematice pořizování územních studií k Právní analýze ÚP Dobříš, zpracované společností Frank Bold advokáti s.r.o.
  b) Stanovisko k námitkám zastupitele Ing. Karla Vítka, CSc.
  c) Obecná diskuze k územnímu plánu za přítomnosti Ing. arch. xxxxxx, zpracovatele ÚP
 9. Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků Svatá Anna, Zdeněk Kulda s.r.o. na plochu výroba a skladování – zemědělská a lesní výroba VZ
 10. Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků Na Větrníku, C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o. na plochu výroba a skladování VL
 11. Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití části pozemku parc. č. 1400/10 v k.ú. Dobříš na plochu BI6 – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (= bydlení individuální)
 12. Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemku parc. č. 852/20 k.ú. Dobříš z plochy zemědělské na plochu RZ – zahrádkové osady, pozemku parc. č. 897/3 k.ú. Dobříš z plochy smíšené nezastavěného území NS na plochu RZ a pozemku parc. č. 2526/7 k.ú. Dobříš z plochy místních obslužných a účelových komunikací, komunikace pro pěší a cyklisty PV1 na plochu RZ.
 13. Úprava ceny pitné a odvedené vody pro rok 2018
 14. Úkol z usnesení 5/19/2017/ZM ze dne 18. 5. 2017 – seznam projektů, které byly zpracovány a byly a nebyly realizovány v letech 2006–2014
 15. Rozpočtové opatření č. 4/2017 včetně přehledů o plnění rozpočtu k 31. 8. 2017
 16. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2018–2020
 17. Valná hromada společnosti Středisko zdraví spol. s r. o, konaná dne 21. 9. 2017
 18. Diskuze
 19. Závěr

Výsledek hlasování: celkem17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM

Usnesení č. 1/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Jednací řád Zastupitelstva města Dobříše
 4. Volba nového člena Rady města Dobříše
 5. Volba nového člena Kontrolního výboru města Dobříše
 6. Zápis z jednání Finančního výboru města Dobříše ze dne 4. 9. 2017
 7. Informace o jednání členů Kontrolního výboru města Dobříše dne 26. 6. 2017
 8. Územní plán:
  a) Stanovisko advokátní kanceláře HJS k problematice pořizování územních studií k Právní analýze ÚP Dobříš, zpracované společností Frank Bold advokáti s.r.o.
  b) Stanovisko k námitkám zastupitele Ing. Karla Vítka, CSc.
  c) Obecná diskuze k územnímu plánu za přítomnosti Ing. arch. xxxxxx, zpracovatele ÚP
  9) Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků Svatá Anna, Zdeněk Kulda s.r.o. na plochu výroba a skladování – zemědělská a lesní výroba VZ
 9. Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků Na Větrníku, C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o. na plochu výroba a skladování VL
 10. Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití části pozemku parc.č. 1400/10 v k.ú. Dobříš na plochu BI6 – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (= bydlení individuální)
 11. Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemku parc. č. 852/20 k. ú. Dobříš z plochy zemědělské na plochu RZ – zahrádkové osady, pozemku parc. č. 897/3 k.ú. Dobříš z plochy smíšené nezastavěného území NS na plochu RZ a pozemku parc. č. 2526/7 k.ú. Dobříš z plochy místních obslužných a účelových komunikací, komunikace pro pěší a cyklisty PV1 na plochu RZ.
 12. Úprava ceny pitné a odvedené vody pro rok 2018
 13. Úkol z usnesení 5/19/2017/ZM ze dne 18. 5. 2017 – seznam projektů, které byly zpracovány a byly a nebyly realizovány v letech 2006–2014
 14. Rozpočtové opatření č. 4/2017 včetně přehledů o plnění rozpočtu k 31. 8. 2017
 15. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2018–2020
 16. Valná hromada společnosti Středisko zdraví spol. s r. o, konaná dne 21. 9. 2017
 17. Diskuze
 18. Závěr

3Jednací řád Zastupitelstva města Dobříše

Rada města předkládá zastupitelstvu ke schválení nové znění Jednacího řádu Zastupitelstva města Dobříše. Kromě některých úprav jednacího řádu, je nejdůležitějším impulsem ke změně hlavně nově zaváděné elektronické hlasování zastupitelů.
Úvodním slovem představil projednávaný bod starosta města, zásadnější změna je v tom, že jednání má skončit do 23 hodin příslušného dne, přičemž, pokud je na pořadu poslední bod jednání, je možné jej prodloužit o půl hodiny, což musí zastupitelé odhlasovat. Pokud se tak nestane, zastupitelstvo skončí a je stanoven termín, do kdy se zastupitelé musí sejít k pokračování zastupitelstva. Nejkratší termín je do 24 hodin po začátku původního zastupitelstva, nejdelší do jednoho týdne od svolaného původního jednání. Další  navrhovanou změnou je délka diskuzních příspěvků, která je stanovena na 5 minut, poté bude předsedajícím diskutující upozorněn, že překročil limit svého diskuzního příspěvku a
zastupitelé hlasují o možnosti pokračování diskuzního příspěvku.
Hlasovací zařízení je nejpodstatnější změnou.
Zastupitel Ing. Martin Musil navrhl časově omezit i předkládané důvodové zprávy, např. 10 minut. Pokud by tento časový horizont nestačil, zastupitelé by hlasovali o pokračování přednášení důvodové zprávy.
Zastupitel Ing. Ivo Salcman se domnívá, že není dobré audiozáznam znehodnotit v krátkém časovém horizontu, který je navrhován.
Zastupitel Mgr. Jaroslav Melša požádal, aby se při příštích změnách některých dokumentů, řádů apod., v textu vyznačila změna, např. barevně.
Dále ke změně jednacího řádu diskutovali zastupitelé Mgr. Petra Neubergerová, pan Filip Kahoun, Mgr. Jitka Urbanová, RNDr. Jiří Kastner, Mgr. Jaroslav Melša. S vysvětlením ve věci uchovávání audiozáznamu vystoupil na vyzvání starosty JUDr. xxxxxxxxxxxxs názorem, že je transparentnější audiozáznam uchovávat, ale není to povinnost, je třeba si uvědomit, že vzniká nutnost nějakým mechanickým prostředkem mazat osobní údaje, které na zastupitelstvu zazní. Rozhodnutí o uchovávání audiozáznamu je na zastupitelích, stejně tak, jako rozhodnutí o tom, co bude v zápise z jednání zastupitelstva. Například zápis může být zapsán tak, že obsahuje pouhé výpisy usnesení nebo naopak s podrobnými příspěvky diskutujících. I toto je na rozhodnutí zastupitelů.
Z řad občanů k délce uchovávání audiozáznamu reagovala také Bc. xxxxxxxxxxxxxxxxx, DiS.
Do jednacího sálu se dostavila MDDr. Tereza Fulínová, počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 18 členů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
doplnění Jednacího řádu zastupitelstva města Dobříše o ustanovení: „Důvodová zpráva je omezena na dobu 10 minut“.

Výsledek hlasování: celkem 18, pro 17, proti 0, zdržel se 1 člen ZM

Usnesení č. 2/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
doplnění Jednacího řádu města Dobříše o ustanovení: „Důvodová zpráva je omezena na dobu 10 minut“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
doplnění Jednacího řádu zastupitelstva města Dobříše o ustanovení, že audiozáznam bude uchován po dobu jednoho roku.

Výsledek hlasování: celkem 18, pro 7, proti 2, zdrželo se 9 členů ZM

Usnesení č. 3/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
doplnění Jednacího řádu zastupitelstva města Dobříše o ustanovení, že audiozáznam bude uchován po dobu jednoho roku.
Návrh nebyl schválen

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
doplnění Jednacího řádu zastupitelstva města Dobříše o ustanovení, že audiozáznam bude uchován po dobu celého volebního období.

Výsledek hlasování: celkem 18, pro 11, proti 3, zdrželi se 4 členové ZM

Usnesení č. 4/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
doplnění Jednacího řádu zastupitelstva města Dobříše o ustanovení, že audiozáznam bude uchován po dobu celého volebního období.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
Jednací řád Zastupitelstva města Dobříše s platností a účinností ke dni 12. 9. 2017.

Výsledek hlasování: celkem 18, pro 16, proti 0, zdrželi se 2 členové ZM

Usnesení č. 5/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
Jednací řád Zastupitelstva města Dobříše s platností a účinností ke dni 12. 9. 2017.
Starosta města konstatoval, že Jednací řád Zastupitelstva města Dobříše byl schválen a další hlasování již bude probíhat elektronicky. Zastupitelé si prakticky vyzkoušeli obsluhu svých ovladačů a několikrát zkušebně elektronicky hlasovali.

4Volba nového člena Rady města Dobříše

Starosta města Dobříše obdržel od pana Ing. Marka Vávry písemnou informaci, že k 31. 8. 2017 rezignuje na funkci člena Rady města Dobříše.
Následně rada města vzala na vědomí rezignaci na funkce člena komise pro ekologii a předsedy komise pro školství a spolkovou činnost a předává Zastupitelstvu města Dobříš oznámení o vzdání se mandátu člena Rady města Dobříše, pana Ing. Marka Vávry, a to ke dni 31. 8. 2017.
V souvislosti s výše uvedeným starosta města Mgr. Stanislav Vacek, MPA navrhl jako nového člena rady města pana JUDr. Jaroslava Musila.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
b e r e n a v ě d o m í
vzdání se mandátu člena Rady města Dobříše, pana Ing. Marka Vávry, a to ke dni 31. 8. 2017
Bylo schváleno v 17:52:15 hod.

Pro 17, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 0, nepřítomní 3

Usnesení č. 6/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
b e r e  n a  v ě d o m í
vzdání se mandátu člena Rady města Dobříše, pana Ing. Marka Vávry, a to ke dni 31. 8. 2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
v o l í
členem Rady města Dobříše, v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 128/2000 Sb., Zákona o obcích (obecní zřízení), pana JUDr. Jaroslava Musila.
Nebylo schváleno v 17:53:23 hod.

Pro 10, proti 4, zdrželi se 4, nehlasovali 0, nepřítomní 3

Usnesení č. 7/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
v o l í
členem Rady města Dobříše, v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 128/2000 Sb., Zákona o obcích (obecní zřízení), pana JUDr. Jaroslava Musila.
Návrh nebyl schválen
Zastupitel Mgr. Jaroslav Melša konstatoval, že toto svědčí o špatné atmosféře v radě města.
Nového člena nenavrhl. Starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA konstatoval, že Rada města Dobříše bude od této chvíle fungovat jako šestičlenná.

5Volba nového člena Kontrolního výboru města Dobříše

Město Dobříš má usnesením zastupitelstva stanoven sedmičlenný kontrolní výbor. V současné době je výbor pouze šestičlenný. Předsedovi kontrolního výboru oznámil Ing. Radek Štěrba, že z funkce člena KV odstupuje. Toto oznámení nezaslal zastupitelstvu města ani starostovi města. Kontrolní výbor pracuje ve složení:
Ing. Karel Vítek, CSc. – předseda výboru
Ing. Bohumila Budková – členka
Mgr. Barbora Kobíková – členka
Mgr. Tomáš Helebrant – člen
Bc. Lukáš Zídek – člen
Ing. Lubomír Mandík – člen
Ing. Radek Štěrba – člen
Úvodním slovem představil projednávaný bod starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA.
Konstatoval, že od pana Ing. Radka Štěrby neobdržel písemně, osobně ani jiným způsobem rezignaci na členství v Kontrolním výboru města Dobříše. Vzhledem k tomu, že rezignace je zprostředkovaná, navrhuje starosta města, aby v tomto bodě nebylo zastupiteli přistoupeno k hlasování.
Předseda kontrolního výboru Ing. Karel Vítek CSc., sdělil, že rezignaci na členství v kontrolním výboru od pana Ing. Radka Štěrby osobně obdržel, a tato skutečnost je zapsána v zápise z jednání kontrolního výboru, které však nebylo usnášeníschopné.
Předseda kontrolního výboru bohužel nemá tuto písemnou rezignaci v současné chvíli k dispozici.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebylo o navržených usneseních hlasováno.
Starosta města konstatoval, že Kontrolní výbor města Dobříše bude prozatím fungovat jako šestičlenný.

6Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Dobříše ze dne 4. 9. 2017

Úvodním slovem představila projednávaný bod paní Ing. Bc. Helena Pekaríková, předsedkyně Finančního výboru města Dobříše.
Informovala přítomné zastupitele a veřejnost, že se finanční výbor zabýval návrhem RO č. 4/2017, který je předložen ke schválení zastupitelstvu města na tomto zasedání ZM. Ing. Tomášková předala finančnímu výboru verzi návrhu, který byl projednán Radou města
Dobříše dne 29. 8. 2017 a doplněn dne 31. 8. 2017.
V průběhu jednání byly nejvíce diskutovány položky návrhu RO č. 4/2017, které souvisí s hospodařením společnosti DOKAS, s.r.o. a s provozem sportovních zařízení (ORG 601, 701, 719 atd.)
Členové výboru při projednávání těchto položek shodně konstatovali, že v komentáři k RO č. 4/2017 jim chybí podrobnější specifikace jednotlivých položek výdajové části. Pro relevantní posouzení oprávněnosti zvýšení výdajů chybí u diskutovaných ORG stručný vysvětlující komentář, proč k navýšení došlo. U položek, kde navýšení souvisí např. s projekty, chybí předložení rozsahu prací atd.
Pokud se jedná o ORG. 206 – Projekt Rozšíření kapacity 5. MŠ a ORG. 213 – Projekt Stavební úpravy 1. ZŠ požaduje FV vysvětlit, proč byly výdaje na tyto ORG. přesunuty do roku 2018.
Ing. xxxxxxx navrhl, aby do tabulek s návrhy rozpočtových opatření byl doplněn další sloupec, ve kterém by bylo uvedeno, jaká částka byla u konkrétní ORG. navržena a schválena na počátku roku. Tato úprava by umožnila lepší porovnání jednotlivých změn v návrzích RO.
Vzhledem k tomu, že některé ORG ve výdajových položkách návrhu RO č. 4/2017, nejsou dostatečně vysvětleny, nemohl finanční výbor tyto položky relevantně posoudit. Z tohoto důvodu nedoporučuje FV návrh RO č. 4/2017 zastupitelstvu ke schválení.
Členové finančního výboru se dále seznámili se Střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2018–2020 a konstatovali, že jej berou na vědomí.
Členové finančního výboru dále konstatovali, že zatím nezačali pracovat na analýze hospodaření společnosti DOKAS, s. r. o. (viz úkol dle usnesení ZM č. 4/12/2016). Jakmile obdrží FV požadované podklady uvedené v zápise z jednání FV ze dne 6. 4. 2017, o které požádali zástupce vedení města, zahájí zpracování analýzy hospodaření této společnosti.
Ing. Tomáš Hadžega na pronesená slova reagoval prosbou, aby na příští jednání FV byla pozvána vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Šárka Tomášková, případně on sám, protože všechny dotazy by byli schopni okomentovat a zodpovědět.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 4. 9. 2017.
Bylo schváleno v 18:07:04 hod.

Pro 17, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 0, nepřítomní 3

Usnesení č. 8/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 4. 9. 2017.

7Informace o jednání členů Kontrolního výboru města Dobříše dne 26. 6. 2017

Předseda kontrolního výboru Ing. Karel Vítek, CSc., uvedl projednávaný bod informací, že zúčastnění mají požadavek na doplnění nového člena za odstoupivšího pana Ing. Radka Štěrbu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
b e r e n a v ě d o m í
Informaci o setkání členů Kontrolního výboru a zápis z neusnášení schopného jednání členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dobříše ze dne 26. 6. 2017.
Bylo schváleno v 18:09:45 hod.

Pro 16, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 0, nepřítomní 3

Usnesení č. 9/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
b e r e n a v ě d o m í
Informaci o setkání členů Kontrolního výboru a zápis z neusnášení schopného jednání členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dobříše ze dne 26. 6. 2017.

8Územní plán obecně: obecná diskuze za přítomnosti Ing. xxxxxx + problematika územních studií + stanovisko k námitkám zastupitele Ing. Karla Vítka, CSc.

a) Stanovisko advokátní kanceláře HJS k problematice pořizování územních studií k Právní analýze ÚP Dobříš, zpracované společností Frank Bold advokáti s. r. o.

Na vyzvání starosty Mgr. Stanislava Vacka, MPA, jako předsedajícího, vystoupil přítomný zpracovatel stanoviska k problematice pořizování územních studií k Právní analýze ÚP Dobříš, pan JUDr. xxxxxxxxxxx. Uvedl, že problematika, zda pořizovat či nepořizovat územní studii, nepatří na zasedání zastupitelstva, neboť je to materie, která přísluší státní správě a samospráva již v této chvíli do ní nemá zasahovat. Je to výkon státní správy, nikoliv samosprávy. Jedinou možností, jak zastupitelé mohou zasáhnout v této chvíli je změna územního plánu, tedy vynětí pozemků ze zastavitelného území. V současné chvíli je území výstavbě otevřeno. Územní studie slouží k tomu, aby byly realizovány stavební záměry od jednotlivých vlastníků pozemků s možnostmi napojení na veřejnou infrastrukturu; aby tato činnost nevznikala živelně, aby nevznikaly neefektivní situace a neřešitelné problémy, kdy např. někdo zainvestuje výstavbu inženýrských sítí a ostatní se na ně nebudou moci připojit atp. Z hlediska budoucí správy sítí, komunikací, slouží územní studie k tomu, aby se dosáhlo nějaké koncepce. Územní studie není závazným dokumentem, který by definoval jakým způsobem v té které lokalitě stavět. Z hlediska dikce územního plánu měly být územní studie pořízeny. Jejich nepořízením se nikoliv blokuje využití území, ale zastupitelé se zbavují možnosti, jak bude dané území využito. To, že je zpracována územní studie ještě neznamená, že se v daném území bude stavět. Jestliže dochází ke změně priorit města, k demografickým změnám atp. můžou zastupitelé změnit územní plán. To, že nebude vypracována územní studie, nevyřeší požadavek na nezastavění, neboť územní studie řeší soulad jednotlivých záměrů stavebníků v dané lokalitě. Existují určité blokace, kdy je možné zastavit stavbu v řešeném území, např. kdyby nebyla dostatečná kapacita ČOV atp., ale tuto situaci řeší stavební úřad, nikoliv zastupitelé.

Do jednacího sálu se dostavila Mgr. Ivana Lenerová, počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 19 členů

K tomuto tématu hovořili zastupitelé Ing. Ivo Salcman (zohlednění demografického vývoje) Mgr. Jaroslav Melša (aktualizace územního plánu) a Ing. Martin Musil.
Ing. arch. xxxxxx, zpracovatel územního plánu Dobříš reagoval tím, že územní plán je nastaven dobře, počítá s dlouhodobým rozvojem. Je možno diskutovat o detailech, ale jak byly vymezeny plochy pro územní studie, je podle jeho názoru dobře. Druhá věc je jejich naplňování. Bylo by možné změnou územního plánu etapizaci upravit, myšleno v tom smyslu, aby se nezačínalo stavět v nových ucelených lokalitách do té doby, než budou využity některé lokality rozestavěné, aby nebylo celé město rozestavěné.
Domnívá se, že plochy vymezené pro územní studie, jsou nastaveny dobře a měly by v územním plánu zůstat, i když třeba prozatím nebudou využity. Pokud jsou územní studie v územním plánu, musí být zpracovány do stanoveného termínu územním plánem. V opačném případě se stavební úřad řídí pouze základními regulativy ÚP, může vydávat územní rozhodnutí na jednotlivé stavby. Oproti regulačnímu plánu, který má přísnější pravidla, může být územní studie jednoduchá, stačí stanovení základní parcelace, napojení na inženýrské sítě, vnější komunikace a případně podmínka, že bude daná lokalita využita až po zastavění větší části předchozích lokalit.
Dále vystoupila Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš. Konstatovala, že, jak již bylo mnohokrát řečeno, na úřadu územního plánování je tvorba územních studií. Uvedla, že úřad územního plánování bude pokračovat v tvorbě
územních studií a byla by ráda, aby rozhodování stavebního úřadu bylo v souladu se záměry města, neboť zastupitelé schvalují rozpočet města, výběrová řízení atd.
Ing. Ivo Salcman vznesl dotaz, jak stavební úřad počítá koeficient zastavěnosti, neboť dle předložených podkladů jsou dvě možnosti výpočtů a není zřejmé, který výpočet je správný.
Reagoval JUDr. xxxxxxxxxxx tím, že jsou směšovány dvě odlišné věci, a to územní studie a stavební řízení. Do diskuze k tématu se zapojil Ing. Ivo Salcman, Ing. Karel Vítek, CSc., Mgr. Jaroslav Melša.
Z řad občanů vystoupila paní Bc. xxxxxxxxxxxxxxa informovala přítomnou veřejnost a zastupitele, že jednotlivé názory může pravděpodobně rozsoudit jedině soud. Dále sdělila, že existuje několik závažných důvodů, proč v tomto okamžiku nepokračovat ve vypracování územní studie na lokalitu Úvozová, např. dle citace z územního plánu je to nesplnění podmínek etapizace, ochrana zemědělského půdního fondu, není prokázána účelnost – jsou další možnosti výstavby v jiných lokalitách, podmínka pro rozvoj města do 10 000 obyvatel již byla naplněna.
Vzhledem k tomu, že byl vyčerpán časový limit určený Jednacím řádem zastupitelstva pro diskuzní příspěvek, vyzval předsedající přítomné zastupitele, aby hlasovali o možnosti paní Bc. xxxxxxxxxxxxxx pokračovat v diskuzním příspěvku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
možnost v pokračování diskuzního příspěvku paní Bc. xxxxxxxxxxxxx
Nebylo schváleno v 18:55:52 hod.

Pro 8, proti 6, zdrželi se 5, nehlasovali 0, nepřítomní 2

Usnesení č. 10/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
možnost v pokračování diskuzního příspěvku paní Bc. xxxxxxxxxxxxx
Návrh nebyl schválen

Starosta města vyzval přítomné k dalším diskuzním příspěvkům.

Jménem organizace MAS Brdy Vltava vystoupila Bc. xxxxxxxxxxxxxxxx, DiS. Nejprve se vyjádřila k demografickému vývoji v Dobříši a nedostatečným kapacitám mateřských a základních škol. Poté vyjádřila názor, že Dobříš přestává být kvalitním městem s kvalitní infrastrukturou a lidé se začínají z Dobříše stěhovat.
K tématu se vyjádřil Mgr. Jaroslav Melša (aktualizace územního plánu, nevyváženost školních kapacit ve školách okolních obcí), Mgr. Stanislav Vacek, MPA, (dobříšské školy navštěvují děti z okolních obcí, budou nové kapacity, na nichž se již pracuje), MDDr. Tereza Fulínová (např. studenti vysokých škol a další občané, kteří jsou trvale hlášeni v Dobříši, žijí v Praze, zahraničí atd.) MUDr. Stanislav Holobrada (proč nepřišli občané z lokality Úvozová na zastupitelstvo v roce 2010, kdy se rozhodovalo o zařazení této lokality do územního plánu).
Ing. Ivo Salcman vznesl dotaz, co mohou zastupitelé jako samosprávný orgán udělat, aby zastavili výstavbu, než budou doplněny např. kapacity školních zařízení. Ing. arch. Salaba na tento dotaz odpověděl, že nejlepším nástrojem je právě etapizace a stanovení podmínek, které bude muset brát v úvahu stavební úřad. Jedná se např. o dostatečnou kapacitu technické infrastruktury, což se dá u každé lokality vysledovat. Dále Ing. arch. Salaba nastínil hypotetickou situaci, co by se stalo, kdyby byla lokalita Úvozová vyňata z územního plánu jako zastavitelné území (kompenzace vlastníkům).
Zastupitel Filip Kahoun vznesl dotaz směrem k přítomným obyvatelům lokality Úvozová –Bzdinka, kam by rozvíjeli město, když chtějí zamezit rozvoji v této lokalitě, která je blízko centra; zdůraznil přínosy plynulého, rozumného vývoje města a nevhodnost stagnace.
Zastupitelka paní Anna Kozáková vyjádřila názor, že se přítomní občané chovají sobecky, když nechtějí umožnit výstavbu mladým rodinám jen proto, že by to bylo blízko jejich rodinných domů, kde si přejí ponechat pole.
Z řad občanů dále vystoupil pan xxxxxx aby dokončil diskuzní příspěvek za svoji manželku.
Sdělil, že rozvojových lokalit v Dobříši, které ještě nejsou zastavěné je celá řada, a poté požádal, aby zastupitelé nechali paní Bc. xxxxxxxxxxxxxxx dokončit její diskuzní příspěvek.
Starosta města uvedl, že se paní Bc. xxxxxxxxxxxxxxmůže dle nového Jednacího řádu zastupitelstva přihlásit do všeobecné diskuze.
Z řad občanů vystoupil pan xxxxxxx, který reagoval na informace o demografickém vývoji.
Dle jeho názoru je územní plán záměrně nadhodnocený – předpokládá se se zastavěním 2/3 ploch. tzn., že 1/3 ploch nebude zastavěna a přesto se dosáhne 10 000 obyvatel.
Ing. arch. xxxxxx vysvětlil, proč se počítá s 1/3 ploch, které nebudou zastavěny. Je to proto, aby nepřerůstaly ceny pozemků na neúměrnou míru. Kdyby byl přesně vymezen počet zastavitelných ploch, tak jsou vlastníci vymezených zastavitelných pozemků ve velké výhodě a mohou ceny pozemků neúměrně zvyšovat.
Ing. Ivo Salcman sdělil, že přítomní občané chtějí, aby zastupitelé rozhodli o něčem, co poškodí někoho jiného. On sám vnímá lokalitu Úvozová – Bzdinka jako vhodnou k zastavění, která je blízko centra s dobrou obslužností, vhodnou infrastrukturou. Nechce, aby vznikaly satelity, má zájem na tom, aby bylo město kompaktní.
Dále k tématu hovořili zastupitelé Filip Kahoun, Mgr. Petra Neubergerová, MUDr. Stanislav Holobrada Občanka z řad veřejnosti, které bohužel nebylo přes hlučné projevy občanů rozumět jméno (ani z audiozáznamu), přečetla zkrácené stanovisko pana Ing. xxxxxx, které zaznělo na 19. veřejném zasedání zastupitelstva dne 18. 5. 2017.
Dále hovořili MDDr. Tereza Fulínová, MUDr. Stanislav Holobrada, Mgr. Petra Neubergerová, Mgr. Jaroslav Melša, Ing. Ivo Salcman, pan Filip Kahoun.
Z řad občanů pan xxxxxxx a paní Bc. xxxxxxxxxxxxx, která vznesla dotaz, jaké riziko hrozí pro investory, kteří budou chtít stavět v lokalitě Úvozová – Bzdinka a občané žijící v této lokalitě nebudou souhlasit se zástavbou s odvoláním na první bonitní třídu pozemků? Na dotaz reagoval přítomný JUDr. xxxxxxxxxxx. Hovořil nejen o rizicích a náhradách za vyjmuté pozemky z územního plánu jako zastavitelné, ale o možných rizicích, které není v této chvíli možné předvídat.
Starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA informoval zastupitele, že poslední návrh usnesení je pro zastupitele uveden pouze pro informaci, neboť o něm již bylo hlasováno na zasedání zastupitelstva, které již proběhlo (předkladatelem Ing. Marek Vávra).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
b e r e  n a  v ě d o m í
stanovisko k problematice zpracování územních studií vypracované advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek s.r.o.
Bylo schváleno v 19:46:03 hod.

Pro 19, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2

Usnesení č. 11/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
b e r e  n a  v ě d o m í
stanovisko k problematice zpracování územních studií vypracované advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek s.r.o.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
r e v o k u j e
své usnesení č. 20/18/2017/ZM ze dne 20.4.2017.
Bylo schváleno v 19:47:02 hod.

Pro 13, proti 4, zdrželi se 2, nehlasovali 0, nepřítomní 2

Usnesení č. 12/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
r e v o k u j e
své usnesení č. 20/18/2017/ZM ze dne 20.4.2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
r o z h o d u j e
o pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš na základě § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z vlastního podnětu. Předmětem změny č. 3 územního plánu Dobříš bude vyjmutí zastavitelné plochy Z5(04) z územního plánu. Bude změněno využití plochy z BI – bydlení v rodinných domech na NZ – plochy zemědělské. Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí případné právní a finanční důsledky tohoto usnesení.
Nebylo schváleno v 19:48:36 hod.

Pro 1, proti 15, zdrželi se 3, nehlasovali 0, nepřítomní 2

Usnesení č. 13/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
r o z h o d u j e
o pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš na základě § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z vlastního podnětu. Předmětem změny č. 3 územního plánu Dobříš bude vyjmutí zastavitelné plochy Z5(04) z územního plánu. Bude změněno využití plochy z BI – bydlení v rodinných domech na NZ – plochy zemědělské. Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí případné právní a finanční důsledky tohoto usnesení.
Návrh nebyl schválen

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
r o z h o d u j e
o pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš na základě § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z vlastního podnětu. Předmětem změny č. 3 územního plánu Dobříš bude zrušení podmínky zpracování územní studie u všech lokalit, pro něž je studie stanovená a není zpracovaná a vložená do evidence územně plánovací činnosti. Pro tyto lokality bude zpracována dohoda o parcelaci.
Nebylo schváleno v 19:49:43 hod.

Pro 0, proti 19, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2

Usnesení č. 14/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
r o z h o d u j e
o pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš na základě § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z vlastního podnětu. Předmětem změny č. 3 územního plánu Dobříš bude zrušení podmínky zpracování územní studie u všech lokalit, pro něž je studie stanovená a není zpracovaná a vložená do evidence územně plánovací činnosti. Pro tyto lokality bude zpracována dohoda o parcelaci.
Návrh nebyl schválen

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
p o ž a d u j e
po úřadu územního plánování zpracovat všechny zbývající studie požadované územním plánem v jedné společné akci, včetně jediného výběrového řízení na zpracovatele. V této souvislosti nařizuje tajemníkovi městského úřadu zajistit personální a technické vybavení úřadu územního plánování a radě města zahrnout náklady na zpracování územních studií do rozpočtu města.
Bylo schváleno v 19:50:37 hod.

Pro 12, proti 2, zdrželi se 4, nehlasovali 1, nepřítomní 2

Usnesení č. 15/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
p o ž a d u j e
po úřadu územního plánování zpracovat všechny zbývající studie požadované územním plánem v jedné společné akci, včetně jediného výběrového řízení na zpracovatele. V této souvislosti nařizuje tajemníkovi městského úřadu zajistit personální a technické vybavení úřadu územního plánování a radě města zahrnout náklady na zpracování územních studií do rozpočtu města.
Starosta města uvedl, že o níže uvedeném posledním návrhu usnesení je již bezpředmětné hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
r o z h o d u j e
o pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš na základě § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z vlastního podnětu. Předmětem změny č. 3 územního plánu Dobříš bude zrušení podmínky zpracování územní studie u všech ploch, pro které je tato povinnost stanovena, pokud zde již nebyla územní studie zpracována a schválena.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
s o u h l a s í
s konáním 15 minutové přestávky.
Bylo schváleno v 19:51:55 hod.

Pro 19, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2

Usnesení č. 16/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s o u h l a s í
s konáním 15 minutové přestávky.

Po znovuzahájení jednání bylo v jednacím sále přítomno 18 členů a členek zastupitelstva města, nedostavil se prozatím MUDr. Stanislav Holobrada

b) Stanovisko k námitkám zastupitele Ing. Karla Vítka, CSc.

Na vyzvání starosty Mgr. Stanislava Vacka, MPA, jako předsedajícího, vystoupil přítomný JUDr. xxxxxxxxxxxxs vyjádřením k tomuto bodu. Ve stručnosti uvedl, že se zaměřil na  pořizování územního plánu a neshledal žádná pochybení, která by nenaplňovala zákonné požadavky tohoto procesu. Dále konkrétně hovořil a reagoval na diskuzi zastupitelů.
Ing. Karel Vítek, CSc. ve své reakci sdělil, že stanovisko JUDr. xxxxxxxxxxxxx postrádá podrobnosti, zejména pak upozornil na skutečnost, že v územním plánu města Dobříše nepokládáme zpevněné plochy za zastavěné plochy. K tomuto tématu se v diskuzi vyjadřovali zastupitelé Ing. Karel Vítek, CSc. (měl by obsahovat obecně závazné formulace) pan Filip Kahoun (zpevněné a nezpevněné plochy, určení definice pro územní plán, vytváří se problematické nejednotné situace) Ing. Martin Musil (90 % neproblematických situací, problematické je třeba řešit konkrétně), Mgr. Petra Neubergerová (souhlasí se stanovisky JUDr. xxxxxxxxxxxxxx a také na školení zastupitelů k územnímu plánu – školitel z krajského úřadu – zaznělo, že zastavěné plochy je třeba řešit individuálně).

Návrh usnesení: – Mgr. Jaroslav Melša
Zastupitelstvo města Dobříše
s o u h l a s í
s ukončením diskuze k tomuto bodu.
Bylo schváleno v 20:26:05 hod.

Pro 15, proti 1, zdrželi se 2, nehlasovali 1, nepřítomní 2

Usnesení č. 17/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s o u h l a s í
s ukončením diskuze k tomuto bodu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
b e r e n a v ě d o m í
stanovisko zpracované advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o. k případné nezákonnosti Územního plánu města Dobříše.
Bylo schváleno v 20:27:16 hod.

Pro 18, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 1, nepřítomní 2

Usnesení č. 18/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
b e r e n a v ě d o m í
stanovisko zpracované advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o. k případné nezákonnosti Územního plánu města Dobříše.

c) Obecná diskuze k územnímu plánu za přítomnosti Ing. arch. xxxxxx,
zpracovatele ÚP

Starosta města Mgr. Stanislav Vacek, MPA v úvodním slovu konstatoval, že nyní je prostor, kdy mohou zastupitelé nastínit okruhy, kde je třeba územní plán upravit, změnit, jak v předešlém bodě nastínil zastupitel Filip Kahoun a Ing. Karel Vítek, CSc. V loňském roce se provádělo pravidelné posouzení územního plánu, další posuzování územního plánu bude v listopadu letošního roku.
Ing. Ivo Salcman reagoval na úvodní slova tím, že by posouzení územního plánu mělo být také v kontextu demografického vývoje. Ing. arch. xxxxxx, na vyzvání starosty Mgr. Stanislava Vacka, MPA vysvětlil obecná pravidla při posuzování územního plánu (zohledňují se veškeré nové skutečnosti, které nastaly od schválení územního plánu, který je v platnosti, tzn., že i v oblasti demografie). Ing. Ivo Salcman je toho názoru, že v územním plánu není zohledněno bydlení mladých lidí, startovací byty, domy pro „dobříšáky“, aby se z Dobříše nestávalo město lidí s vyššími příjmy. Mladí lidé z Dobříše by měli mít možnost, alternativu, jak začít bydlet za rozumné peníze na Dobříši. V lokalitách, na něž budou vypracovány územní studie, by např. mohlo být naplánováno rozparcelování na menší pozemky, které by nebyly tak drahé a byly by tak pro mladé lidi finančně dostupné.
V reakci zastupitel Radek Vystyd, MPA sdělil, že nerozumí této diskuzi, když ještě před chvíli zazněla kritika na to, jak se Dobříš rozvíjí a nestačí kapacitně školními zařízeními apod. a za chvíli zazní podnět k tomu, aby byly v územích vytvořeny malometrážní stavební parcely, kam by se mohlo nastěhovat co nejvíce lidí.
Ing. Ivo Salcman se domnívá, že je povinností zastupitelů, aby lidé, kteří v Dobříši vyrostli a mají k němu citovou vazbu, zde mohli pokračovat. Do diskuze k této záležitosti se postupně vyjadřovali Mgr. Jitka Urbanová, Ing. Tomáš Hadžega (bohužel město Dobříš již nevlastní žádné pozemky vhodné k výstavbě startovacích bytů), Ing. arch. xxxxxxx zpracovatel územního plánu Dobříše.
Dále proběhla diskuze zastupitelů o možných návrzích usnesení zastupitelstva ve věci zajištění startovacího bydlení pro mladé obyvatele Dobříše a s tím související vytipování takové lokality s následným vypracováním územní studie zohledňující tuto problematiku.
K tématu se vyjádřil přítomný JUDr. Tomáš xxxxx. Na základě návrhu Mgr. Petry Neubergerové, starosty města, Radka Vystyda, MPA, aby takové usnesení bylo náležitě promyšleno, bude možno jej navrhnout na příštím jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení: – Mgr. Jaroslav Melša
Zastupitelstvo města Dobříše
s o u h l a s í
s ukončením diskuze k tomuto bodu.
Bylo schváleno v 20:47:30 hod.

Pro 16, proti 1, zdrželi se 1, nehlasovali 1, nepřítomní 2

Usnesení č. 19/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s o u h l a s í
s ukončením diskuze k tomuto bodu.

9Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků Svatá Anna, Zdeněk
Kulda s.r.o. na plochu výroba a skladování – zemědělská a lesní výroba VZ

Úvodním slovem představil projednávaný bod zastupitel Radek Vystyd, MPA.
Úřad územního plánování (pořizovatel) obdržel od společnosti Zdeněk Kulda, s.r.o. Mokrovraty 176, 262 03 Nový Knín, návrh na pořízení změny územního plánu Dobříš – změna využití pozemků parc.č. st. 3118, st. 3122, st. 3119, parc.č. 3104 a 3105 částí pozemků parc.č. 1012/9 a 1012/11vše v k.ú. Dobříš (lokalita Svatá Anna).
Pozemky se nachází v lokalitě, která je v územním plánu určena pro drobnou a řemeslnou výrobu, která nemá negativní vliv na okolí. Umístění chovu koní je do této lokality vhodné vzhledem k současnému využití okolních pozemků pro výrobní činnosti, a tudíž nebude docházet k negativnímu vlivu na okolní území. Změna využití pozemků umožní vyřešit problematickou situaci navrhovatele s umístěním koní z důvodu opuštění stávajících prostor.
Pořizovatel doporučuje změnu využití výše uvedených pozemků na plochu VZ. Společnost se již více jak 10 let věnuje chovu a výcviku koní a využívání koní pro zájmovou činnost dětí. Koncem roku 2017 musí opustit pronajaté prostory pro chov koní.
Navrhovatel navrhuje uhradit 100% nákladů v případě samostatného projednání změny.
Pokud bude změna na základě žádosti více subjektů, uhradí navrhovatel poměrnou část nákladů.
Navrhovaná změna využití pozemků je plocha VZ – výroba a skladování – zemědělská a lesní výroba, současné využití pozemků dle platného územního plánu je plocha VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města tuto změnu schválit.
Na dotaz zastupitele Filipa Kahouna a Ing. Karla Vítka, CSc., reagoval Radek Vystyd, MPA a Ing. Alena Harmanová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
změnu využití pozemků parc.č. st. 3118, st. 3122, st. 3119, parc. č. 3104 a 3105 a částí pozemků parc.č. 1012/9 a 1012/11, vše v k.ú. Dobříš (lokalita Svatá Anna) na plochu VZ – výroba a skladování – zemědělská a lesní výroba, jejichž vlastníkem je Zdeněk Kulda, s.r.o., Mokrovraty 176, 262 03 Nový Knín.
Bylo schváleno v 20:53:45 hod.

Pro 17, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 0, nepřítomní 3

Usnesení č. 20/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
změnu využití pozemků parc.č. st. 3118, st. 3122, st. 3119, parc.č. 3104 a 3105 a částí pozemků parc.č. 1012/9 a 1012/11, vše v k.ú. Dobříš (lokalita Svatá Anna) na plochu VZ – výroba a skladování – zemědělská a lesní výroba, jejichž vlastníkem je Zdeněk Kulda, s.r.o., Mokrovraty 176, 262 03 Nový Knín.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
v souladu s § 6, odstavcem 5 písmenem a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš
Bylo schváleno v 20:54:30 hod.

Pro 17, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 0, nepřítomní 3

Usnesení č. 21/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
v souladu s § 6, odstavcem 5 písmenem a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš

10Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků Na Větrníku, C.I.C. Jan
Hřebec, s.r.o. na plochu výroba a skladování VL

Úvodním slovem představil projednávaný bod zastupitel Radek Vystyd, MPA.
Úřad územního plánování obdržel žádost od C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, která je vlastníkem pozemků parc.č. 1430/19, 1430/20 a 1430/22 vše v k.ú. Dobříš xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx Černošice, kteří jsou vlastníky pozemků parc.č. 1430/20, 1430/8, 1430/9, 1430/13, 1418/18 a 1430/15 vše v k.ú. Dobříš.
Pozemky se nachází vedle areálu bývalých Rukavičkářských závodů na Větrníku. Na některých pozemcích se nachází objekty, které společnost C.I.C. využívá pro svoji výrobní činnost. Dále se v území nacházejí pozemky dalších vlastníků: Ing. xxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxx vlastní pozemek parc. č. st. 3030 s budovou bez č.p. a parc.č. 1430/12, společnost MELLIVORA vlastní pozemky a objekty bývalých Rukavičkářských závodů.
V případě zrušení podmínky zpracovat územní studii pro lokality P5(07), P6(07) a P8a(07) a P8b(07) je z důvodu více vlastníků pozemků nutné řešit změnu využití pozemků ve vlastnictví navrhovatele v souvislosti s okolními pozemky z důvodu zajištění komunikačního přístupu k pozemkům jednotlivých vlastníků.
C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o., navrhuje možnost prodeje části pozemku parc. č. 1430/22, na níž se nachází místní komunikace – ulice Březová, městu Dobříš za symbolickou cenu za podmínky změny využití navržené komunikace přes pozemek parc. č. 1430/22 na plochu výroba a skladování a posunutí zeleně na sousední pozemek dle skutečného stavu.
Navrhovaná změna využití pozemků je plocha VL – výroba a skladování – lehký průmysl.
K detailnějšímu zdůvodnění žádosti a představení záměrů společnosti byl předsedajícím vyzván přítomný majitel společnosti C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o., jež zodpověděl dotazy a reagoval na připomínky zastupitelů Mgr. Jaroslava Melši, starosty Mgr. Stanislava Vacka, MPA, (cena za výkup pozemků pod komunikacemi činí 60,00 Kč/m2) Ing. Karla Vítka, CSc., a Mgr. Petry Neubergerové (inženýrské sítě v majetku města), Radka Vystyda, MPA (posunutí plotu o cca 2 m), Mgr. Jitky Urbanové (zvýšení kamionové dopravy – nebudou jezdit v noci), Ing. Martina Musila.

Do jednacího sálu se dostavil MUDr. Stanislav Holobrada, počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 19 členů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
změnu využití pozemků parc.č. 1430/19, 1430/20, 1430/22, st. 2547 a st. 1084/2 vše v k.ú. Dobříš (lokalita Větrník) na plochu VL – výroba a skladování – lehký průmysl, jejichž vlastníkem je C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Černošice, ve změně č.3 územního plánu.
Bylo schváleno v 21:21:10 hod.

Pro 19, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2

Usnesení č. 22/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
změnu využití pozemků parc. č. 1430/19, 1430/20, 1430/22, st. 2547 a st. 1084/2 vše v k. ú. Dobříš (lokalita Větrník) na plochu VL – výroba a skladování – lehký průmysl, jejichž vlastníkem je C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Černošice, ve změně č. 3 územního plánu.

11Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití části pozemku parc.č. 1400/10 v k.ú. Dobříš na plochu BI6 – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (= bydlení individuální)

Úvodním slovem představil projednávaný bod zastupitel Radek Vystyd, MPA.
Úřad územního plánování (pořizovatel) obdržel dne 28. 6. 2017 od Ing. xxxxxxxxxxxxxx (navrhovatelka) návrh na pořízení změny územního plánu Dobříš.
Pozemek parc. č. 1400/10 se nachází na severním okraji města v sousedství areálu společnosti ENERGON. Změnou části pozemku z komunikace na plochu pro bydlení nedojde k významné změně dopravní koncepce v daném území. Všechny nové pozemky, které vzniknou rozdělením pozemků parc. č. 1400/51 a 1400/53 (v územním plánu lokalita Z21(07)), budou dopravně napojeny z pozemků parc.bč. 2630/3 a 1400/10, čímž dojde i k zokruhování komunikací.
Navrhovaná změna využití části pozemku parc.č. 1400/10 o velikosti cca 186 m2, jehož vlastníkem je město Dobříš je plocha BI – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (= bydlení individuální), podtyp BI 6 (viz přiložená situace), současné využití části pozemku dle platného územního plánu je plochy místních obslužných a účelových komunikací, komunikace pro pěší a cyklisty PV1. V souvislosti s vytvořením nové komunikace (propojení v platném územním plánu navržené komunikace severojižním směrem v lokalitě Z21(07) s komunikací na pozemku parc.č. 2630/3) na pozemku parc.č. 22 1400/51, který je ve vlastnictví navrhovatelky, je bezpředmětné realizovat navrženou slepou komunikaci ve směru západ-východ. Část této komunikace by byla ponechána pro uložení uličních řadů kanalizace a vodovodu a pro stezku pro pěší. Zbývající část by byla změněna na plochu bydlení v RD a připojena k novým pozemkům, které vzniknou rozdělením pozemku parc.č. 1400/53. Tím by došlo k účelnějšímu využití nových pozemků. Z uvedeného důvodu Headstone, s.r.o. žádala 26. 1. 2016 město Dobříš o směnu části pozemku parc.č. 1400/10 s částí pozemku parc.č. 1400/51. Rada města s návrhem na směnu pozemků předběžně souhlasila (usnesení č. 11/4/2016/RM ze dne 23. 2. 2016) za podmínky požádání o změnu územního plánu. Náklady na pořízení změny ÚP je navrhována k tíži navrhovatelky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
změnu využití části pozemku parc.č. 1400/10 v k.ú. Dobříš na plochu BI6 – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (= bydlení individuální) a
r e v o k u j e
usnesení č. 26/13/2016/ZM ze dne 15 .9. 2016 ve změně č. 3 územního plánu
Bylo schváleno v 21:25:42 hod.

Pro 18, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 0, nepřítomní 2

Usnesení č. 23/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
změnu využití části pozemku parc.č. 1400/10 v k.ú. Dobříš na plochu BI6 – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (= bydlení individuální) a
r e v o k u j e
usnesení č. 26/13/2016/ZM ze dne 15. 9. 2016 ve změně č. 3  územního plánu

12Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemku parc. č. 852/20 k.ú. Dobříš z plochy zemědělské na plochu RZ – zahrádkové osady, pozemku parc.č. 897/3 k.ú. Dobříš z plochy smíšené nezastavěného území NS na plochu RZ a pozemku parc. č. 2526/7

Úvodním slovem představil projednávaný bod zastupitel Radek Vystyd, MPA.
Úřad územního plánování (pořizovatel) obdržel od navrhovatelky, p.
xxxxxxxxxxxxxxxxx návrh na pořízení změny územního plánu Dobříš s požadavkem na změnu využití pozemků parc. č. 852/20 k.ú. Dobříš z plochy zemědělské na plochu RZ – zahrádkové osady, pozemku parc.č. 897/3 k.ú. Dobříš z plochy smíšené nezastavěného území NS na plochu RZ a pozemku parc. č. 2526/7. Důvodem pro pořízení změny je pronájem pozemků ČZS Dobříš pro rozvoj její zahrádkářské činnosti a zajištění volnočasové aktivity pro občany, což je v souladu se Strategickým plánem města 2008 – 2028. Navrhovatelka je ochotná částečně se podíle na pořízení změny ÚP O změnu využití pozemku parc.č. 1033/31 ve změně ÚP již ZO ČZS Dobříš žádala v říjnu 2015. Zastupitelstvo města dne 11. 2. 2016 usnesením č. 12/10/2016/ZM neschválilo pořízení změny ÚP.
Přítomný jednatel Vodohospodářské společnosti spol. s r.o. reagoval na dotaz starosty, že se pod povrchem předmětných pozemků nachází důležité páteřní inženýrské sítě – vodovodní přivaděč a kanalizace.
Do diskuze se zapojil MUDr. Stanislav Holobrada, který přítomné informoval, že v tomto bodě bude hlasovat proti jeho schválení, neboť již v dnešní diskuzi zazněla slova jakým způsobem se má nebo nemá urbanismus města rozvíjet a dle jeho názoru je toto přesně způsob, kdy toto není úplně nejšťastnější způsob rozvoje města.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
změnu využití pozemků parc.č. 852/20, 897/3 a 2526/7 vše v k.ú. Dobříš p. xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx Dobříš na plochu zahrádkové osady RZ v rámci změny č. 3 územního plánu.
Nebylo schváleno v 21:32:08 hod.

Pro 7, proti 7, zdrželi se 5, nehlasovali 0, nepřítomní 2

Usnesení č. 24/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
změnu využití pozemků parc. č. 852/20, 897/3 a 2526/7 vše v k.ú. Dobříš p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Dobříš na plochu zahrádkové osady RZ v rámci změny č. 3 územního plánu.
Návrh nebyl schválen

13Úprava ceny pitné a odvedené vody pro rok 2018

Tento bod programu zastupitelstva okomentoval úvodním slovem místostarosta Ing. Tomáš Hadžega.
Zastupitelé obdrželi zpracované materiály obsahující důvody pro navýšení ceny vodného a stočného pro rok 2018
Velmi podstatný je pohled z úhlu plnění plánu financování obnovy, který je definován naší legislativou. Stanovený plán v oblasti obnovy vodovodu a kanalizace není zcela splněn, proto je investice do oprav i nadále potřebná. Důležitá je také informace, že v rámci přijetí dotace na intenzifikaci ČOV se město automaticky zavázalo ke splnění tzv. finančního modelu, který předepisuje tvorbu cen stočného pro další období. Nerespektování těchto podmínek by mohlo být důvodem k uložení finančních sankcí nebo její vrácení.
Další důvod pro nárůst ceny je nárůst inflace, v roce 2016 průměrná míra inflace představuje 0,7% v roce 2017 k červenci 1,8%. I za podmínek, které jsou navrhovány, i při tomto zvýšení ceny, zůstává město Dobříš na chvostu s cenou v rámci regionu i celorepublikového průměru.

Jednací sál opustil RNDr. Jiří Kastner, počet přítomných zastupitelů v jednacím sále se snížil na 18 členů

Plánovaná cena vodného a stočného pro rok 2018 je kalkulována v této výši:
Vodné 42,30 Kč/m³
Stočné 31,40 Kč/m³
Celkem 73,70 Kč/m³ včetně DPH (64,08 Kč bez DPH)
Starosta města doplnil úvodní komentář tím, že se v rámci investiční akce na intenzifikaci ČOV město zavázalo k plnění tzv. finančně – ekonomické analýzy, kde je konkrétně určeno, jaká má být cena vodného a stočného. Pokud by tyto parametry nebyly plněny, vystavuje se město nebezpečí sankcí. Zastupitelé také měli možnost seznámit se podrobně, jakým způsobem jsou zpracovány veškeré podklady, vodohospodářskou společností byla také pro zastupitele pořádána exkurze po vodohospodářských zařízeních, aby věděli, o čem rozhodují.
Ing. Tomáš Hadžega doplnil, že v rámci zisku, který je v minimální míře tvořen cenou vodného a stočného, je již druhý rok vytvářen fond, z něhož je investováno do opravy vodovodní a kanalizační sítě. Každý rok tento fond generuje cca 1,5 – 1,75 mil. Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
úpravu ceny pitné vody pro rok 2018 takto: vodné ve výši 42,30 Kč/m3, stočné ve výši 31,40 Kč/m3 tj. celkem 64,08 Kč/m3 bez DPH (73,70 Kč/m3 včetně DPH).
Bylo schváleno v 21:37:47 hod.

Pro 16, proti 1, zdrželi se 1, nehlasovali 1, nepřítomní 2

Usnesení č. 25/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
úpravu ceny pitné vody pro rok 2018 takto: vodné ve výši 42,30 Kč/m3, stočné ve výši 31,40 Kč/m3, tj. celkem 64,08 Kč/m3 bez DPH (73,70 Kč/m3 včetně DPH).

14Úkol z usnesení ZM č.5/19/2017/ZM z 18. 5. 2017 – předložený seznam projektů, který byly zpracovány a nebyly realizovány v letech 2006-2014

Úvodním slovem předložený bod představil tajemník městského úřadu, Bc. Radek Řechka.
Připomněl, že úřad měl na základě úkolu uloženého zastupitelstvem města z 18. 5. 2017, vypracovat seznam projektů, které byly zpracovány a nebyly realizovány v letech 2006–2014. Odbor místního rozvoje ve spolupráci s finančním odborem zpracoval seznam z dostupných podkladů, zastupitelé tyto podklady obdrželi.
Celkové vynaložené náklady na projektové činnosti včetně souvisejících prací za období 2006-2014, se pohybovaly ve výši cc. 29 mil. Kč z toho nerealizované projekty činí cca. hodnotu 6 mil. Kč.
Seznam nerealizovaných projektů (PD)

– zimní stadion (aktualizace) – 24 tis. Kč
– bývalá vojenská ubytovna – DUR nástavby – 60 tis Kč
– I. ZŠ varna, nástavba DSP – 170 tis Kč
– II. ZŠ studie a přístavby v areálu – 50 tis Kč
– parkoviště u statku s veřejným WC – 80 tis Kč
– revitalizace Mírového náměstí (mimo západní část) – 4.300 tis kč
– architektonická soutěž o návrh – kino – 560 tis Kč
– změna vytápění MŠ a KD – 42 tis. Kč
– stavební úpravy komunikací (Vlaška, Brodecká, Na Kole. Plk. B. Petroviče) – 94 tis. Kč
– sběrný dvůr v areálu Dokas a Sv.Anna – 190 tis. Kč
– rozptylová loučka – 40 tis Kč
– kultivace jedlového hájku – 70 tis Kč
– analýza rizik TKO Stará Huť 172 tis Kč
– bezbariérové chodníky Pražská x Školní – 50 tis Kč
– revitalizace partéru ZUŠ – 56 tis Kč
– zateplení sportovní haly – 115 tis Kč

Mgr. Jaroslav Melša v krátkosti okomentoval nejvyšší vynaložené částky a zmínil hlavní důvody, které vedly k tomu, že uvedené projekty nebyly v minulém volebním období realizovány. Požádal, aby se neopakovala nepravdivá nařčení o vyhazování milionů, která zazněla z úst zastupitele Filipa Kahouna.
Mgr. Jitka Urbanová vznesla dotaz, co mělo být za projekt – revitalizace partéru ZUŠ.
Odpověděl Mgr. Jaroslav Melša, na konci volebního období byla vypracována studie, prozatímní skica, pro zpříjemnění prostředí u ZUŠ, zázemí, bezbariérový přístup do objektu.

Jednací sál opustila Mgr. Petra Neubergerová, počet přítomných zastupitelů v jednacím sále se snížil na 17 členů

Ing. Ivo Salcman sdělil, že nechápe, proč jsou takovéto body zařazovány do programu jednání zastupitelstva. Vnímá to, jako návrat do minulosti, neřeší se aktuální věci, které se řešit mají.
Návrh usnesení: – Radek Vystyd, MPA

Zastupitelstvo města Dobříše
s o u h l a s í
s ukončením diskuze k tomuto bodu.
Bylo schváleno v 21:43:00 hod.

Pro 14, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovali 2, nepřítomní 2

Usnesení č. 26/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s o u h l a s í
s ukončením diskuze k tomuto bodu.

Do jednacího sálu se vrátil RNDr. Jiří Kastner, počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 18 členů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
b e r e n a v ě d o m í
předložený seznam projektů, které byly zpracovány a nebyly realizovány v letech 2006 – 2014, a to na základě požadavku usnesení č.5/19/2017/ZM z 18. 5. 2017.
Bylo schváleno v 21:44:02 hod.

Pro 16, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 1, nepřítomní 2

Usnesení č. 27/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
b e r e n a v ě d o m í
předložený seznam projektů, které byly zpracovány a nebyly realizovány v letech 2006 – 2014, a to na základě požadavku usnesení č.5/19/2017/ZM z 18. 5. 2017.

15Rozpočtové opatření č.4/2017 vč. přehledů o plnění rozpočtu k 31. 8. 2017

Místostarosta města Ing. Tomáš Hadžega uvedl svým komentářem projednávaný bod. Krátce shrnul příjmovou část rozpočtu, podrobněji se pozastavil u každé položky ve výdajové části.
Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou navyšuje o 2 493 tis. Kč (příjmy celkem činí cca 228,7 mil. Kč).
Celkový objem výdajové stránky rozpočtu se snižuje o 14 330 tis. Kč (výdaje celkem činní cca 256,6 mil. Kč). Plánovaný zůstatek na účtech (obecná rezerva) se po provedení navrhovaných změn zvýší o 16 823 tis. Kč a bude po akceptovaných změnách činit celkem 28 721 tis. Kč.

Do jednacího sálu se dostavila Mgr. Petra Neubergerová, počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 19 členů

PŘÍJMY
Tradičně jsou zařazeny či upraveny přiznané dotace na základě rozhodnutí a předpokládaných finančních plánů pro následující projekty:

 1. Doplatek dotace za krajské volby 2016 dle předloženého vyúčtování + 77 tis. Kč,
 2. Přesun části neinv. dotace OPZ do roku 2018 na projekt “Efektivní správa zdravého města“ ve výši 624 tis. Kč, navazuje snížení výdajů o 1 900 tis. Kč – ORG. 230 (posun do 2018)
 3. Tzv. průtoková dotace od Střč. kraje pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Dobříš v celkové výši 40 tis. Kč, ve výdajích navazuje využití těchto financí – ORG.507

Ostatní příjmy:
ORG.737 – daň z hazardních her + 3 000 tis. Kč, jedná se zejména o doplatky odvodů z loterií a výherně hracích přístrojů dle zrušeného zákona o loteriích

VÝDAJE
V rámci nastalých skutečností během 2. čtvrtletí roku 2017 a v souvislosti s novými požadavky na doplnění investičních opatření, oprav a dalších služeb navrhujeme tyto úpravy ve výdajích:
ORG.206 – Projekt Rozšíření kapacity 5. MŠ – posun do roku 2018 – 9 500 tis. Kč, zatím odhad, bude případně upraveno na základě výsledku výběrového řízení ORG. 213 – Projekt Stavební úpravy 1. ZŠ – Varna, šatny, učebny – posun do roku 2018 – 9 500 tis. Kč
ORG. 216 – ZŠ Lidická – výměna kotlů v kotelně včetně měření a regulace – bylo odsouhlaseno RM po nahlášení havarijního stavu + 500 tis. Kč
ORG. 233 – MěÚ Dobříš – náklady spojené s opatřeními na ochranu osobních údajů (GDPR) – analýza rizik a část implementace + 500 tis. Kč
ORG. 308 – Údržba a opravy komunikací Dokas – opravy chodníků a zpevněných ploch v oblasti Na Lukách (před bývalým Kolocentrem) + 300 tis. Kč
ORG. 510 – využití části rezervy v souladu se schváleným rozpočtem jako vlastní zdroje k projektu „Úpravy stávajícího sběrného dvora“ _viz ORG.718 níže – 1320 tis. Kč
ORG. 601 – Projektová příprava a dokumentace – PD pro povolení stavby – změna chladu a zastřešení zimního stadionu dle schválené nabídky + 750 tis. Kč
ORG. 701 – Sportovní zařízení v pronájmu společnosti Dokas, s r.o. – doúčtování spotřeby elektřiny za minulá období a zvýšené provozní náklady před započetím a během realizace projektu „Modernizace sportovní haly“ + 650 tis. Kč – Sporná faktura – špatně připojené el. Rozvody, která bude dále řešena, možná soudním sporem
ORG. 710 – Modernizace Sportovní haly – vícepráce na stavebních úpravách sportovní haly – vynucený nový postup technologie betonáže, kompletní demontáž obložení se štukovými úpravami a malováním + 1530 tis. Kč
ORG. 714 – Sběrné středisko odpadů – nárůst odpadů od občanů přijímaných zdarma + 200 tis. Kč
ORG. 718 – Projekt Úpravy stávajícího sběrného dvora – výměna havarijní části dešťové kanalizace včetně dešťového lapače nečistot v areálu společnosti DOKAS, nutné před konečnými úpravami povrchu sběrného dvora +1 320 tis. Kč
ORG. 719 – Odpady město – koše – zvýšení nákladů v souvislosti s přibývajícím počtem nádob od roku 2012 + 100 tis. Kč
Součástí návrhu rozpočtového opatření jsou přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů města k 31. 8. 2017
Příjmy dosáhly 129,9 mil. Kč, tj. 57 % upraveného rozpočtu.
Výdaje byly zatím čerpány ve výši 106,9 mil. Kč, tj. 39 % upraveného rozpočtu. Nízké čerpání je ovlivněno zatím nezapočatými nebo neuhrazenými projekty (1.ZŠ-org. 213, Sběrný dvůr-org.718, 5. MŠ-org.206, Sportovní hala-org.710, rezerva na spolufinancování akcí-org. 510, …).
ORG. 724 – Veřejná zeleň – zvýšené náklady na údržbu dle požadavků Ing. Čermákové, MBA, ve spolupráci se spol. DOKAS Dobříš, s. r. o., částečný vliv má navýšení cen + 1 900 tis. Kč.
Tuto položku okomentovala Ing. Markéta Čermáková, MBA. Sdělila, že na základě četných požadavků občanů, kdy se volá po častější údržbě zeleně, byla připravena směrnice o údržbě zeleně, na jejímž základě se pozemky ve vlastnictví města rozdělily do tzv. intenzivních tříd.
To vedlo k tomu, že se v některých lokalitách až zněkolikanásobila seč a další údržba zeleně.
Také je třeba vzít v úvahu, že odkoupením pozemků v lokalitě Nad Papežem se rozšířila plocha udržované zeleně. Dalším aspektem je navýšení cen za údržbu zeleně pro společnost DOKAS, s.r.o.
Ing. Martin Musil se kriticky vyjádřil k tomu, že o tak velmi vysokém navýšení v rozpočtu měli zastupitelé být informováni s větším předstihem a s komentářem. Od roku 2014 se výdaje za zeleň zvýšili o 50 %. Reagovala Ing. Markéta Čermáková, MBA.
Ing. Ivo Salcman kladně ohodnotil nově zřízenou aplikaci na webových stránkách města, tj. plán sečí, kde si mohou občané kontrolovat, kdy se jaká seč má konat, bohužel jsou zde i nedostatky, které by bylo třeba doladit. Zastupitel Filip Kahoun se kriticky vyjádřil k velkému finančnímu navýšení rekonstrukce sportovní haly, která se mu navíc zdá chaoticky vedená. Reagoval starosta, že zatékání je opraveno, v rámci rozpočtového opatření byla částka schválena radou města, v současné době se dokončuje projekt na zateplení pláště a postup není chaotický, naopak, kdyby se nejdříve dělal plášť a pak podlaha, pak by bylo město v kolizi s udržitelností projektu a dotace na zateplení. O dotaci se bude žádat ještě na podzim, jako na II. etapu.
Mgr. Jaroslav Melša sdělil, že by bylo vhodné, aby byli zastupitelé informováni o změnách v projektu, jako např. o změně podlahy z palubové na umělou plochu.
Nevěří tomu, že je to politika finanční odpovědnosti, bude hlasovat proti.
Mgr. Jitka Urbanová se zeptala na částku týkající se elektrické energie (org. 701), reagoval Ing. Tomáš Hadžega, upřesnil Mgr. Jan Marek, jednatel DOKAS Dobříš, s.r.o.
Dále se Mgr. Jitka Urbanová zeptala na dostavbu varny, šatny, učebny na I. ZŠ, zda má vedení města představu o tom, až bude stavba hotová, zda bude kapacitně vyhovující, a jak to koresponduje se zvyšujícím se počtem dětí na obou základních školách a gymnáziem. Reagoval Mgr. Stanislav Vacek, MPA, sdělil, že kapacita obou jídelen je prozatím postačující jak pro tři základní školy tak i gymnázium a v souvislosti s plánovanou dostavbou základní školy, pro cca 100 – 120 dětí, jedná město se starosty obcí v rámci našeho regionu, dělá průzkum, jaká bude potřeba a zda je třeba navyšovat nejen stravovací kapacity, ale např. i 29 školní družiny. Se starosty okolních obcí je shoda v tom, že pokud bude kapacita školního stravování nedostatečná, bude se rozšiřovat kapacit školní jídelny II. ZŠ zejména tak, aby se tam děti vešly. Po dostavbě varny v I. ZŠ bude i pro žáky gymnázia dostatečná kapacita školního stravování. RNDr. Jiří Kastner informoval, že již v minulém školním roce nebyly školní jídelny schopny poskytnout stravování pro přibližně 100 žáků gymnázia, z celkového počtu 360 žáků. Obává se, že až bude spuštěn provoz jídelny v I. ZŠ, nebude kapacita dostatečná, proto již jedná s krajským úřadem a činí nějaká opatření.
Ing. Ivo Salcman vznesl dotaz na povrch podlahy ve sportovní hale. Reagoval Radek Vystyd, MPA – umělá plocha je multifunkční, šetrná ke kloubům, pro všechny sporty. Palubová podlaha je velice choulostivá. Na dotaz k příjmové stránce rozpočtu reagovala Ing. Šárka Tomášková a Ing. Tomáš Hadžega.
Ing. Martin Musil vznesl dotaz na položku týkající se odpadů, kdy mezi r. 2014 a 2017 je propad 14% v příjmech, poplatek za komunální odpad je stejný a mezi rokem 2014 a 2017 se výdaje změnily o 43% nahoru. Na dotaz reagoval jednatel Mgr. Jan Marek, EKO-KOM si vzhledem k trhu mění své koeficienty, jak jsou obchodovatelné komodity, odměna se v posledních letech systematicky snižuje. Dále město Dobříš platí za své občany, aby měly některé vybrané komodity zdarma. Občané tuto službu více využívají a město za ně platí. Ceník je z roku 2012.

Jednací sál opustil Ing. Ivo Salcman, počet přítomných zastupitelů se snížil na 18 členů

Z řad občanů vznesl dotaz pan Bc. xxxxxxxxxxxx z jakého důvodu jsou na sportovní hale vícepráce ve výši 30 %. Odpověděl starosta, únosnost panelů je jedna věc, velká částka je za likvidaci odpadů, pod celou plochou byla škvára, o které se nevědělo, cca 300 000 Kč je změna podlahy z palubovek na umělý povrch a dále také vyšší částku tvoří obložení. Ing. Miloslav Modlík doplnil slova starosty s tím, že tazateli může být zaslán e-mailem podrobnější položkový rozpočet týkající se diskutovaných víceprací.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č.4/2017
Bylo schváleno v 22:20:29 hod.

Pro 12, proti 4, zdrželi se 2, nehlasovali 1, nepřítomní 2

Usnesení č. 28/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č.4/2017

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
b e r e n a v ě d o m í
přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 8. 2017
Do jednacího sálu se dostavil Ing. Ivo Salcman, počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 19 členů
Bylo schváleno v 22:21:18 hod.

Pro 16, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovali 0, nepřítomní 2

Usnesení č. 29/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
b e r e n a v ě d o m í
přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 8. 2017

16Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2018-2020

Jednací sál opustila MDDr. Tereza Fulínová, počet přítomných zastupitelů se snížil na 18 členů

Úvodním slovem představil projednávaný bod Ing. Tomáš Hadžega.
Z výhledu je zřejmé že město je schopné financovat úvěr, ale zatím se s ním nepočítá.
V návaznosti na ustanovení zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zejm. § 3 a 11 byl sestaven návrh střednědobého výhledu rozpočtu města (SVR) na roky 2018 až 2020.
Předložený návrh zohledňuje skutečnosti známé v době jeho sestavení.
Návrh výhledu je doplněn skutečnými finančními výsledky města za roky 2015 a 2016, upraveným rozpočtem 2017 a předpokládaným výsledkem roku 2017.
Předsedkyni finančního výboru zastupitelstva byl radou doporučený návrh SRV zaslán dne 10. 8. 2017.
V souladu s novelizací zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl návrh SVR zveřejněn dne 11. 8. 2017 (min. doba je 15 dní před schvalováním ZM).
Mgr. Jitka Urbanová vznesla dotaz na Běžné provozní výdaje, z jakého důvodu se zvyšují.
Odpověděla Ing. Šárka Tomášková, Ing. Tomáš Hadžega. Jsou to všechny neinvestiční provozní výdaje. O nepřehlednosti se vyjádřil Mgr. Jaroslav Melša a Mgr. Jitka Urbanová.
Proč nejsou ve výhledu uvedeny také připravované akce týkající se škol, se zeptal RNDr. Jiří Kastner, odpověděl starosta.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2018 až 2020.
Bylo schváleno v 22:31:50 hod.

Pro 11, proti 3, zdrželi se 4, nehlasovali 0, nepřítomní 3

Usnesení č. 30/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s c h v a l u j e
střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2018 až 2020.

17Valná hromada společnosti Středisko zdraví spol. s r. o, konané 21. 9. 2017

Úvodním slovem představil projednávaný bod starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA.

Jednací sál opustila Ing. Markéta Čermáková, počet přítomných zastupitelů se snížil na 17 členů

Vzhledem k tomu, že město Dobříš není jediným společníkem, je nezbytné určit osobu, která bude pověřena účastí a hlasováním na valné hromadě. V minulosti pověření některé osoby z řad členů rady města, udělovalo Zastupitelstvo města Dobříše.
Složení současné dozorčí rady:
Ing. Pavel Šefl, bytem Stará Huť
Ing. Martin Mitro, bytem Michalovce, SR
Vítězslava Slancová, bytem Dobříš

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
s o u h l a s í
s návrhem obsahu programu jednání Valné hromady Středisko zdraví spol. s r. o, IČ 61680460, se sídlem Pražská 38, Dobříš konané dne 21. 9. 2017 od 16.00 hod.
Bylo schváleno v 22:33:41 hod.

Pro 16, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 1, nepřítomní 3

Usnesení č. 31/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
s o u h l a s í
s návrhem obsahu programu jednání Valné hromady Středisko zdraví spol. s r. o, IČ 61680460, se sídlem Pražská 38, Dobříš konané dne 21. 9. 2017 od 16.00 hod.

Do jednacího sálu se dostavila Ing. Markéta Čermáková, MBA, počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 18 členů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Dobříše
p o v ě ř u j e
místostarostku Mgr. Petru Neubergerovou, nar. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxDobříš, za město Dobříš, IČ 00242 098, se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, jako společníka s majetkovou účastí ve společnosti, účastí na Valné hromadě Středisko zdraví spol. s r. o, IČ 61680460, se sídlem Pražská 38, Dobříš, konané 21. 9. 2017 od 16.00 hod., a hlasováním mimo jiné v následujících bodech programu takto:
a) v bodě „zahájení“, hlasováním pro schválení programu jednání valné hromady;
b) v bodě „volba členů dozorčí rady společnosti “ hlasováním pro schválení členů dozorčí rady na základě usnesení, která budou přijata na veřejném zasedání Zastupitelstva města Dobříše dne 20. 9. 2017.
Bylo schváleno v 22:36:46 hod.

Pro 16, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 0, nepřítomní 3

Usnesení č. 32/22/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše
p o v ě ř u j e
místostarostku Mgr. Petru Neubergerovou, nar. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, Dobříš, za město Dobříš, IČ 00242 098, se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, jako společníka s majetkovou účastí ve společnosti, účastí na Valné hromadě Středisko zdraví spol. s r. o, IČ 61680460, se sídlem Pražská 38, Dobříš, konané 21. 9. 2016 od 16.00 hod., a hlasováním mimo jiné v následujících bodech programu takto:
a) v bodě „zahájení“, hlasováním pro schválení programu jednání valné hromady;
b) v bodě „volba členů dozorčí rady společnosti “ hlasováním pro schválení členů dozorčí rady na základě usnesení, která budou přijata na veřejném zasedání Zastupitelstva města Dobříše dne 20. 9. 2017.

18Diskuze

Mgr. Jitka Urbanová upozornila, že když se do vyhledávače www zadá „Dobříšské listy“, zobrazí se „Dobříšsko aktuálně“. Odpověděl Petr Oplíštil.
Ing. Karel Vítek vyjádřil své zklamání nad tím, jak zastupitelé hlasovali.
Dále proběhla diskuze týkající se hlasovacího zařízení, reagoval pan Petr Oplíštil.

19Závěr

Starosta poděkoval přítomným za pozornost a ukončil zasedání zastupitelstva ve 22.46 hodin.

JUDr. Jaroslav Musil
Mgr. Petra Neubergerová

20Rekapitulace

Mgr. Stanislav Vacek, MPA – starosta města
22_2017. zasedání zastupitelstva konané dne 12.09.2017
Zastupitel Čermáková Markéta je přítomen
Zastupitel Neubergerová Petra je přítomen
Zastupitel Kozáková Anna je přítomen
Zastupitel Musil Martin je přítomen
Zastupitel Urbanová Jitka je přítomen
Zastupitel Vacek Stanislav je přítomen
Zastupitel Hadžega Tomáš je přítomen
Zastupitel Musil Jaroslav je přítomen
Zastupitel Vítek Karel je přítomen
Zastupitel Fulínová Tereza je přítomen
Zastupitel Kastner Jiří je přítomen
Zastupitel Havlíčková Denisa je přítomen
Zastupitel Melša Jaroslav je přítomen
Zastupitel Pekaríková Helena je přítomen
Zastupitel Holobrada Stanislav je přítomen
Zastupitel Vystyd Radek je přítomen
Zastupitel Salcman Ivo je přítomen
Zastupitel Kahoun Filip je přítomen
Zastupitel Urbanová Jitka je přítomen
Zastupitel Kozáková Anna je přítomen
Zastupitel Musil Martin je přítomen
Zastupitel Čermáková Markéta je přítomen
Zastupitel Fulínová Tereza je přítomen
Zastupitel Musil Jaroslav je přítomen
Zastupitel Neubergerová Petra je přítomen
Zastupitel Vacek Stanislav je přítomen
Zastupitel Hadžega Tomáš je přítomen
Zastupitel Holobrada Stanislav je přítomen
Zastupitel Melša Jaroslav je přítomen
Zastupitel Pekaríková Helena je přítomen
Zastupitel Kahoun Filip je přítomen
Zastupitel Salcman Ivo je přítomen
Zastupitel Havlíčková Denisa je přítomen
Zastupitel Kastner Jiří je přítomen
Zastupitel Vítek Karel je přítomen
Zastupitel Vystyd Radek je přítomen

V 17:50:09 hod. se začíná projednávat bod 4/1
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí vzdání se mandátu člena Rady města Dobříše, pana Ing. Marka Vávry, a to ke dni 31. 8. 2017

Hlasování číslo 1 k bodu 4/1 Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí vzdání se mandátu člena Rady města Dobříše, pana Ing. Marka Vávry, a to ke dni 31. 8. 2017

Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl zdržel se
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl zdržel se
Zastupitel Melša stiskl pro

Úspěšné hlasování o bodu 4/1
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí vzdání se mandátu člena Rady města Dobříše, pana Ing. Marka Vávry, a to ke dni 31. 8. 2017

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: zdržel se
Kahoun Filip: ano
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: nepřítomen
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: ano
Urbanová Jitka: ano
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ano
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 17:52:15 hod.
Pro 17, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 0, nepřítomní 3

V 17:52:15 hod. se začíná projednávat bod 4/2
Zastupitelstvo města Dobříše volí členem Rady města Dobříše, v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 128/2000 Sb., Zákona o obcích (obecní zřízení), pana JUDr. Jaroslava Musila

Hlasování číslo 2 k bodu 4/2 Zastupitelstvo města Dobříše volí členem Rady města Dobříše, v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 128/2000 Sb., Zákona o obcích (obecní zřízení), pana JUDr. Jaroslava Musila

Zastupitel Urbanová stiskl proti
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl proti
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl zdržel se
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl zdržel se
Zastupitel Musil J stiskl zdržel se
Zastupitel Musil J stiskl zdržel se
Zastupitel Musil M stiskl proti
Zastupitel Musil J stiskl zdržel se
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl proti
Zastupitel Kastner stiskl zdržel se
Zastupitel Holobrada stiskl zdržel se

Neúspěšné hlasování o bodu 4/2

Zastupitelstvo města Dobříše volí členem Rady města Dobříše, v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 128/2000 Sb., Zákona o obcích (obecní zřízení), pana JUDr. Jaroslava Musila

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: zdržel se
Kahoun Filip: ne
Kastner Jiří: zdržel se
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: nepřítomen
Melša Jaroslav: ne
Musil Jaroslav: zdržel se
Musil Martin: ne
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: zdržel se
Urbanová Jitka: ne
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ano
Vystyd Radek: ano

Nebylo schváleno v 17:53:23 hod.
Pro 10, proti 4, zdrželi se 4, nehlasovali 0, nepřítomní 3
V 17:53:23 hod. se začíná projednávat bod 5/1

Zastupitelstvo města Dobříše volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. 1) zákona o obcích, v platném znění, jako člena/členku kontrolního výboru pana (paní) ……………………, a to od ……………..
Text otázky 5/2 byl změněn na

V 17:53:49 hod. se začíná projednávat bod 5/2

V 17:54:09 hod. se začíná projednávat bod 5/1
Zastupitelstvo města Dobříše volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. 1) zákona o obcích, v platném znění, jako člena/členku kontrolního výboru pana (paní) ……………………, a to od ……………..

V 17:56:54 hod. se začíná projednávat bod 6/1
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ze dne 4. 9. 2017.
Hlasování číslo 3 k bodu 6/1 Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ze dne 4. 9. 2017.

Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl zdržel se

Úspěšné hlasování o bodu 6/1
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ze dne 4. 9. 2017.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: ano
Kahoun Filip: zdržel se
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: nepřítomen
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: ano
Urbanová Jitka: ano
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ano
Vystyd Radek: ano
Bylo schváleno v 18:07:04 hod.

Pro 17, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 0, nepřítomní 3
V 18:07:04 hod. se začíná projednávat bod 7/1
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí Informaci o setkání členů Kontrolního výboru a zápis z neusnášení schopného jednání členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dobříše ze dne 26. 6. 2017.

Hlasování číslo 4 k bodu 7/1
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí Informaci o setkání členů Kontrolního výboru a zápis z neusnášení schopného jednání členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dobříše ze dne 26. 6. 2017.

Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl zdržel se
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl zdržel se
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl zdržel se
Zastupitel Salcman stiskl pro

Úspěšné hlasování o bodu 7/1
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí Informaci o setkání členů Kontrolního výboru a zápis z neusnášení schopného jednání členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dobříše ze dne 26. 6. 2017.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: ano
Kahoun Filip: ano
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: nepřítomen
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: zdržel se
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: ano
Urbanová Jitka: zdržel se
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ano
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 18:09:45 hod.
Pro 16, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 0, nepřítomní 3

V 18:09:45 hod. se začíná projednávat bod 8/1
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí stanovisko k problematice zpracování územních studií vypracované advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek s.r.o.
Text otázky 8/7 byl změněn na

V 18:55:02 hod. se začíná projednávat bod 8/7

Hlasování číslo 5 k bodu 8/7
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl zdržel se
Zastupitel Kozáková stiskl proti
Zastupitel Fulínová stiskl zdržel se
Zastupitel Vacek stiskl zdržel se
Zastupitel Vacek stiskl zdržel se
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl proti
Zastupitel Musil M stiskl proti
Zastupitel Neubergerová stiskl proti
Zastupitel Salcman stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl zdržel se
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl zdržel se
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Lenerová Ivana je přítomen
Zastupitel Lenerová stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl proti
Zastupitel Havlíčková stiskl proti
Zastupitel Vystyd stiskl proti
Zastupitel Vystyd stiskl proti
Zastupitel Musil J stiskl zdržel se
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl pro

Text otázky 8/7 byl změněn na Hlasování o možnosti pokračování diskuzního příspěvku paní xxxxxxxx
Neúspěšné hlasování o bodu 8/7

Hlasování o možnosti pokračování diskuzního příspěvku paní xxxxxxx

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: zdržel se
Fulínová Tereza: zdržel se
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ne
Holobrada Stanislav: zdržel se
Kahoun Filip: ano
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: ne
Lenerová Ivana: ano
Melša Jaroslav: ne
Musil Jaroslav: zdržel se
Musil Martin: ne
Neubergerová Petra: ne
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: ano
Urbanová Jitka: ano
Vacek Stanislav: zdržel se
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ano
Vystyd Radek: ne

Nebylo schváleno v 18:55:52 hod.
Pro 8, proti 6, zdrželi se 5, nehlasovali 0, nepřítomní 2

V 18:55:52 hod. se začíná projednávat bod 9/1
Zastupitelstvo města Dobříše b e r e n a v ě d o m í stanovisko zpracovnou advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o. k případné nezákonnosti Územního plánu města Dobříše.

V 18:55:59 hod. se začíná projednávat bod 8/1
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí stanovisko k problematice zpracování územních studií vypracované advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek s.r.o.

Hlasování číslo 6 k bodu 8/1 Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí stanovisko k problematice zpracování územních studií vypracované advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek s.r.o.

Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro

Úspěšné hlasování o bodu 8/1
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí stanovisko k problematice zpracování územních studií vypracované advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek s.r.o.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: ano
Kahoun Filip: ano
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: ano
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: ano
Urbanová Jitka: ano
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ano
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 19:46:03 hod.
Pro 19, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2

V 19:46:03 hod. se začíná projednávat bod 8/2
Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 20/18/2017/ZM ze dne 20.4.2017.

Hlasování číslo 7 k bodu 8/2 Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 20/18/2017/ZM ze dne 20.4.2017.

Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl proti
Zastupitel Vítek stiskl proti
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl proti
Zastupitel Kastner stiskl proti
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl proti
Zastupitel Pekaríková stiskl zdržel se
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl zdržel se
Zastupitel Hadžega stiskl zdržel se

Úspěšné hlasování o bodu 8/2
Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 20/18/2017/ZM ze dne 20.4.2017.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: zdržel se
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: ano
Kahoun Filip: ano
Kastner Jiří: ne
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: ne
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: zdržel se
Salcman Ivo: ano
Urbanová Jitka: ne
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ne
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 19:47:02 hod.
Pro 13, proti 4, zdrželi se 2, nehlasovali 0, nepřítomní 2

V 19:47:02 hod. se začíná projednávat bod 8/3
Zastupitelstvo města rozhoduje o pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš na základě § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z vlastního podnětu. Předmětem změny č. 3 územního plánu Dobříš bude vyjmutí zastavitelné plochy Z5(04) z územního plánu. Bude změněno využití plochy z BI – bydlení v rodinných domech na NZ – plochy zemědělské. Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí případné právní a finanční důsledky tohoto usnesení.

Hlasování číslo 8 k bodu 8/3 Zastupitelstvo města rozhoduje o pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš na základě § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z vlastního podnětu. Předmětem změny č. 3 územního plánu Dobříš bude vyjmutí zastavitelné plochy Z5(04) z územního plánu. Bude změněno využití plochy z BI – bydlení v rodinných domech na NZ – plochy zemědělské.
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí případné právní a finanční důsledky tohoto usnesení.

Zastupitel Lenerová stiskl proti
Zastupitel Kozáková stiskl proti
Zastupitel Urbanová stiskl proti
Zastupitel Vacek stiskl proti
Zastupitel Urbanová stiskl proti
Zastupitel Vacek stiskl proti
Zastupitel Melša stiskl proti
Zastupitel Musil J stiskl proti
Zastupitel Musil M stiskl proti
Zastupitel Vítek stiskl zdržel se
Zastupitel Musil J stiskl proti
Zastupitel Musil M stiskl proti
Zastupitel Vítek stiskl zdržel se
Zastupitel Hadžega stiskl proti
Zastupitel Havlíčková stiskl zdržel se
Zastupitel Holobrada stiskl proti
Zastupitel Neubergerová stiskl proti
Zastupitel Pekaríková stiskl proti
Zastupitel Čermáková stiskl zdržel se
Zastupitel Fulínová stiskl proti
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl proti
Zastupitel Vystyd stiskl proti
Zastupitel Kahoun stiskl proti
Zastupitel Fulínová stiskl proti

Neúspěšné hlasování o bodu 8/3
Zastupitelstvo města rozhoduje o pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš na základě § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z vlastního podnětu. Předmětem změny č. 3 územního plánu Dobříš bude vyjmutí zastavitelné plochy Z5(04) z územního plánu. Bude změněno využití plochy z BI – bydlení v rodinných domech na NZ – plochy zemědělské. Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí případné právní a finanční důsledky tohoto usnesení.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: zdržel se
Fulínová Tereza: ne
Hadžega Tomáš: ne
Havlíčková Denisa: zdržel se
Holobrada Stanislav: ne
Kahoun Filip: ne
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: ne
Lenerová Ivana: ne
Melša Jaroslav: ne
Musil Jaroslav: ne
Musil Martin: ne
Neubergerová Petra: ne
Pekaríková Helena: ne
Salcman Ivo: ne
Urbanová Jitka: ne
Vacek Stanislav: ne
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: zdržel se
Vystyd Radek: ne

Nebylo schváleno v 19:48:36 hod.
Pro 1, proti 15, zdrželi se 3, nehlasovali 0, nepřítomní 2

V 19:48:36 hod. se začíná projednávat bod 8/4
Zastupitelstvo města rozhoduje o pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš na základě § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z vlastního podnětu. Předmětem změny č. 3 územního plánu Dobříš bude zrušení podmínky zpracování územní studie u všech lokalit, pro něž je studie stanovená a není zpracovaná a vložená do evidence územně plánovací činnosti. Pro tyto lokality bude zpracována dohoda o parcelaci.

Hlasování číslo 9 k bodu 8/4 Zastupitelstvo města rozhoduje o pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš na základě § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z vlastního podnětu. Předmětem změny č. 3 územního plánu Dobříš bude zrušení podmínky zpracování územní studie u všech lokalit, pro něž je studie stanovená a není zpracovaná a vložená do evidence územně plánovací činnosti. Pro tyto lokality bude zpracována dohoda o parcelaci.

Zastupitel Vítek stiskl proti
Zastupitel Čermáková stiskl proti
Zastupitel Vítek stiskl proti
Zastupitel Havlíčková stiskl proti
Zastupitel Urbanová stiskl proti
Zastupitel Vacek stiskl proti
Zastupitel Fulínová stiskl proti
Zastupitel Neubergerová stiskl proti
Zastupitel Melša stiskl proti
Zastupitel Musil J stiskl proti
Zastupitel Musil M stiskl proti
Zastupitel Kozáková stiskl proti
Zastupitel Salcman stiskl proti
Zastupitel Hadžega stiskl proti
Zastupitel Kahoun stiskl proti
Zastupitel Hadžega stiskl proti
Zastupitel Vystyd stiskl proti
Zastupitel Holobrada stiskl proti
Zastupitel Pekaríková stiskl proti
Zastupitel Kastner stiskl proti
Zastupitel Lenerová stiskl proti

Neúspěšné hlasování o bodu 8/4
Zastupitelstvo města rozhoduje o pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš na základě § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z vlastního podnětu. Předmětem změny č. 3 územního plánu Dobříš bude zrušení podmínky zpracování územní studie u všech lokalit, pro něž je studie stanovená a není zpracovaná a vložená do evidence územně plánovací činnosti. Pro tyto lokality bude zpracována dohoda o parcelaci.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ne
Fulínová Tereza: ne
Hadžega Tomáš: ne
Havlíčková Denisa: ne
Holobrada Stanislav: ne
Kahoun Filip: ne
Kastner Jiří: ne
Kozáková Anna: ne
Lenerová Ivana: ne
Melša Jaroslav: ne
Musil Jaroslav: ne
Musil Martin: ne
Neubergerová Petra: ne
Pekaríková Helena: ne
Salcman Ivo: ne
Urbanová Jitka: ne
Vacek Stanislav: ne
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ne
Vystyd Radek: ne

Nebylo schváleno v 19:49:43 hod.
Pro 0, proti 19, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2

V 19:49:43 hod. se začíná projednávat bod 8/5
Zastupitelstvo města požaduje po úřadu územního plánování zpracovat všechny zbývající studie požadované územním plánem v jedné společné akci, včetně jediného výběrového řízení na zpracovatele. V této souvislosti nařizuje tajemníkovi městského úřadu zajistit personální a technické vybavení úřadu územního plánování a radě města zahrnout náklady na zpracování územních studií do rozpočtu města.

Hlasování číslo 10 k bodu 8/5 Zastupitelstvo města požaduje po úřadu územního plánování zpracovat všechny zbývající studie požadované územním plánem v jedné společné akci, včetně jediného výběrového řízení na zpracovatele. V této souvislosti nařizuje tajemníkovi městského úřadu zajistit personální a technické vybavení úřadu územního plánování a radě města zahrnout náklady na zpracování územních studií do rozpočtu města.

Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl proti
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl proti
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl zdržel se
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl zdržel se
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl zdržel se
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl zdržel se
Zastupitel Neubergerová stiskl pro

Úspěšné hlasování o bodu 8/5
Zastupitelstvo města požaduje po úřadu územního plánování zpracovat všechny zbývající studie požadované územním plánem v jedné společné akci, včetně jediného výběrového řízení na zpracovatele. V této souvislosti nařizuje tajemníkovi městského úřadu zajistit personální a technické vybavení úřadu územního plánování a radě města zahrnout náklady na zpracování územních studií do rozpočtu města.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: zdržel se
Kahoun Filip: ano
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: ne
Lenerová Ivana: zdržel se
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: zdržel se
Urbanová Jitka: zdržel se
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ne
Vystyd Radek: nehlasoval

Bylo schváleno v 19:50:37 hod.
Pro 12, proti 2, zdrželi se 4, nehlasovali 1, nepřítomní 2

V 19:50:37 hod. se začíná projednávat bod 8/6
Zastupitelstvo města Dobříš rozhoduje o pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš na základě § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z vlastního podnětu. Předmětem změny č. 3 územního plánu Dobříš bude zrušení podmínky zpracování územní studie u všech ploch, pro které je tato povinnost stanovena, pokud zde již nebyla územní studie zpracována a schválena.

V 19:50:46 hod. se začíná projednávat bod 9/1
Zastupitelstvo města Dobříše b e r e n a v ě d o m í stanovisko zpracovnou advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o. k případné nezákonnosti Územního plánu města Dobříše.
Text otázky 21/1 byl změněn na

V 19:51:23 hod. se začíná projednávat bod 21/1

Hlasování číslo 11 k bodu 21/1
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl pro

Text otázky 21/1 byl změněn na Hlasování o uskutečnění přestávky v době 15 minl

Úspěšné hlasování o bodu 21/1
Hlasování o uskutečnění přestávky v době 15 min.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: ano
Kahoun Filip: ano
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: ano
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: ano
Urbanová Jitka: ano
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ano
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 19:51:55 hod.
Pro 19, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2

V 19:51:55 hod. se začíná projednávat bod 1/1
Návrhová komise byla zastupitelstvem města zvolena ve složení Radek Vystyd, MPA, Ing. Karel Vítek, CSc., Ing. Markéta Čermáková, MBA

V 20:09:19 hod. se začíná projednávat bod 9/1
Zastupitelstvo města Dobříše b e r e n a v ě d o m í stanovisko zpracovnou advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o. k případné nezákonnosti Územního plánu města Dobříše.
Text otázky 22/1 byl změněn na

V 20:25:13 hod. se začíná projednávat bod 22/1

Hlasování číslo 12 k bodu 22/1
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl proti
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl zdržel se
Zastupitel Urbanová stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Pekaríková stiskl zdržel se
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro

Text otázky 22/1 byl změněn na Zastupitelstvo Města Dobříše schvaluje ukončení diskuze k bodu 8 b.

Úspěšné hlasování o bodu 22/1
Zastupitelstvo Města Dobříše schvaluje ukončení diskuze k bodu 8 b.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: nehlasoval
Kahoun Filip: ano
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: ano
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: zdržel se
Salcman Ivo: zdržel se
Urbanová Jitka: ano
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ne
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 20:26:05 hod.
Pro 15, proti 1, zdrželi se 2, nehlasovali 1, nepřítomní 2

V 20:26:05 hod. se začíná projednávat bod 1/1
Návrhová komise byla zastupitelstvem města zvolena ve složení Radek Vystyd, MPA, Ing. Karel Vítek, CSc., Ing. Markéta Čermáková, MBA

V 20:26:35 hod. se začíná projednávat bod 9/1
Zastupitelstvo města Dobříše b e r e n a v ě d o m í stanovisko zpracovnou advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o. k případné nezákonnosti Územního plánu města Dobříše.

Hlasování číslo 13 k bodu 9/1 Zastupitelstvo města Dobříše b e r e n a v ě d o m í stanovisko zpracovnou advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o. k případné nezákonnosti Územního plánu města Dobříše.

Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl pro
Úspěšné hlasování o bodu 9/1

Zastupitelstvo města Dobříše b e r e n a v ě d o m í stanovisko zpracovnou advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o. k případné nezákonnosti Územního plánu města Dobříše.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: nehlasoval
Kahoun Filip: ano
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: ano
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: ano
Urbanová Jitka: ano
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ano
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 20:27:16 hod.
Pro 18, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 1, nepřítomní 2

V 20:27:16 hod. se začíná projednávat bod 10/1
Obecná diskuze k územnímu plánu za přítomnosti Ing. arch. xxxxxx, zpracovatele ÚP
Text otázky 10/2 byl změněn na

V 20:39:27 hod. se začíná projednávat bod 10/2

Hlasování číslo 14 k bodu 10/2
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl proti
Zastupitel Urbanová stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl zdržel se
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro

Text otázky 10/2 byl změněn na Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje ukončení diskuze kbodu 8 c.

Úspěšné hlasování o bodu 10/2
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje ukončení diskuze k bodu 8 c.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: zdržel se
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: nehlasoval
Kahoun Filip: ano
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: ano
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: ano
Urbanová Jitka: ano
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ne
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 20:47:30 hod.
Pro 16, proti 1, zdrželi se 1, nehlasovali 1, nepřítomní 2

V 20:47:30 hod. se začíná projednávat bod 11/1
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje změnu využití pozemků parc.č. st. 3118, st. 3122, st. 3119, parc.č. 3104 a 3105 a částí pozemků parc.č. 1012/9 a 1012/11, vše v k.ú. Dobříš (lokalita Svatá Anna) na plochu VZ – výroba a skladování – zemědělská a lesní výroba, jejichž vlastníkem je Zdeněk Kulda, s.r.o., Mokrovraty 176, 262 03 Nový Knín.

Hlasování číslo 15 k bodu 11/1 Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje změnu využití pozemků parc.č. st. 3118, st. 3122, st. 3119, parc.č. 3104 a 3105 a částí pozemků parc.č. 1012/9 a 1012/11, vše v k.ú. Dobříš (lokalita Svatá Anna) na plochu VZ – výroba a skladování – zemědělská a lesní výroba, jejichž vlastníkem je Zdeněk Kulda, s.r.o., Mokrovraty 176, 262 03 Nový Knín.

Zastupitel Urbanová stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl pro
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl zdržel se
Zastupitel Salcman stiskl pro

Úspěšné hlasování o bodu 11/1
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje změnu využití pozemků parc.č. st. 3118, st. 3122, st. 3119, parc.č. 3104 a 3105 a částí pozemků parc.č. 1012/9 a 1012/11, vše v k.ú. Dobříš (lokalita Svatá Anna) na plochu VZ – výroba a skladování – zemědělská a lesní výroba, jejichž vlastníkem je Zdeněk Kulda, s.r.o., Mokrovraty 176, 262 03 Nový Knín.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: nepřítomen
Kahoun Filip: ano
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: ano
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: ano
Urbanová Jitka: ano
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: zdržel se
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 20:53:45 hod.
Pro 17, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 0, nepřítomní 3

V 20:53:46 hod. se začíná projednávat bod 11/2
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 6, odstavcem 5 písmenem a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš Hlasování číslo 16 k bodu 11/2 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 6, odstavcem 5
písmenem a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš

Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl zdržel se
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro

Úspěšné hlasování o bodu 11/2
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 6, odstavcem 5 písmenem a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: nepřítomen
Kahoun Filip: ano
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: ano
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: ano
Urbanová Jitka: ano
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: zdržel se
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 20:54:30 hod.
Pro 17, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 0, nepřítomní 3

V 20:54:30 hod. se začíná projednávat bod 12/1
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje zrušení podmínky zpracování územní studie u ploch P6(07), P8a(07) a P8b(07) a změnu využití pozemků parc.č. 1430/19, 1430/20, 1430/22, st. 2547 a st. 1084/2 vše v k.ú. Dobříš (lokalita Větrník) na plochu VL – výroba a skladování – lehký průmysl, jejichž vlastníkem je C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Černošice.

V 21:18:36 hod. se začíná projednávat bod 12/2
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 6, odstavcem 5 písmenem a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš

V 21:19:09 hod. se začíná projednávat bod 12/1
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje zrušení podmínky zpracování územní studie u ploch P6(07), P8a(07) a P8b(07) a změnu využití pozemků parc.č. 1430/19, 1430/20, 1430/22, st. 2547 a st. 1084/2 vše v k.ú. Dobříš (lokalita Větrník) na plochu VL – výroba a skladování – lehký průmysl, jejichž vlastníkem je C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Černošice.
Zastupitel Holobrada Stanislav je přítomen
Hlasování číslo 17 k bodu 12/1 Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje zrušení podmínky zpracování územní studie u ploch P6(07), P8a(07) a P8b(07) a změnu využití pozemků parc.č. 1430/19, 1430/20, 1430/22, st. 2547 a st. 1084/2 vše v k.ú. Dobříš (lokalita Větrník) na plochu VL – výroba a skladování – lehký průmysl, jejichž vlastníkem je C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, Ke Hřišti 1422, Černošice.

Zastupitel Urbanová stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl proti
Zastupitel Salcman stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl pro

Text otázky 12/1 byl změněn na Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje změnu využití pozemků parc.č. 1430/19, 1430/20, 1430/22, st. 2547 a st. 1084/2 vše v k.ú. Dobříš (lokalita Větrník) na plochu VL – výroba a skladování – lehký průmysl, jejichž vlastníkem je C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxČernošice, ve změně č. 3 územního plánu.

Úspěšné hlasování o bodu 12/1
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje změnu využití pozemků parc.č. 1430/19, 1430/20, 1430/22, st. 2547 a st. 1084/2 vše v k.ú. Dobříš (lokalita Větrník) na plochu VL – výroba a skladování – lehký průmysl, jejichž vlastníkem je C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o., Na Zlaté stezce1075, 263 01 Dobříš a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Černošice, vezměně č. 3 územního plánu.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: ano
Kahoun Filip: ano
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: ano
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: ano
Urbanová Jitka: ano
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ano
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 21:21:10 hod.
Pro 19, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2

V 21:21:10 hod. se začíná projednávat bod 12/2
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 6, odstavcem 5 písmenem a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš

V 21:22:19 hod. se začíná projednávat bod 13/1
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje změnu využití části pozemku parc.č. 1400/10 v k.ú. Dobříš na plochu BI6 – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (= bydlení individuální) a revokuje usnesení č. 26/13/2016/ZM ze dne 15. 9. 2016

Hlasování číslo 18 k bodu 13/1 Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje změnu využití části pozemku parc.č. 1400/10 v k.ú. Dobříš na plochu BI6 – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (= bydlení individuální) a revokuje usnesení č. 26/13/2016/ZM ze dne 15. 9. 2016

Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl zdržel se
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl zdržel se
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl pro

Text otázky 13/1 byl změněn na Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje změnu využití části pozemku parc.č. 1400/10 v k.ú. Dobříš na plochu BI6 – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (= bydlení individuální) a revokuje usnesení č. 26/13/2016/ZM ze dne 15. 9. 2016, ve změně č. 3 územního plánu.

Úspěšné hlasování o bodu 13/1
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje změnu využití části pozemku parc.č. 1400/10 v k.ú. Dobříš na plochu BI6 – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (= bydlení individuální) a revokuje usnesení č. 26/13/2016/ZM ze dne 15. 9. 2016, ve změně č. 3 územního plánu.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: ano
Kahoun Filip: ano
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: ano
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: ano
Urbanová Jitka: zdržel se
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ano
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 21:25:42 hod.
Pro 18, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 0, nepřítomní 2

V 21:25:42 hod. se začíná projednávat bod 13/2
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje v souladu s § 6, odstavcem 5 písmenem a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš

V 21:30:38 hod. se začíná projednávat bod 14/1
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje změnu využití pozemků parc.č. 852/20, 897/3 a 2526/7 vše v k.ú. Dobříš p. Marie Krejčíkové, Polní 1171, 263 01 Dobříš na plochu zahrádkové osady RZ.

Hlasování číslo 19 k bodu 14/1 Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje změnu využití pozemků parc.č. 852/20, 897/3 a 2526/7 vše v k.ú. Dobříš p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx263 01 Dobříš na plochu zahrádkové osady RZ.

Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl zdržel se
Zastupitel Lenerová stiskl proti
Zastupitel Melša stiskl proti
Zastupitel Urbanová stiskl proti
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl proti
Zastupitel Holobrada stiskl proti
Zastupitel Fulínová stiskl proti
Zastupitel Holobrada stiskl proti
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl zdržel se
Zastupitel Hadžega stiskl zdržel se
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl zdržel se
Zastupitel Havlíčková stiskl zdržel se
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl zdržel se
Zastupitel Vystyd stiskl zdržel se
Zastupitel Salcman stiskl proti
Zastupitel Lenerová stiskl proti
Zastupitel Fulínová stiskl proti
Zastupitel Musil M stiskl proti
Zastupitel Musil M stiskl proti
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl zdržel se
Zastupitel Lenerová stiskl proti
Zastupitel Lenerová stiskl proti

Zastupitel Havlíčková stiskl zdržel se
Hlasování bylo zrušeno

Hlasování číslo 19 k bodu 14/1 Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje změnu využití pozemků parc.č. 852/20, 897/3 a 2526/7 vše v k.ú. Dobříš p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, 263 01 Dobříš na plochu zahrádkové osady RZ.

Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl zdržel se
Zastupitel Urbanová stiskl proti
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl proti
Zastupitel Hadžega stiskl zdržel se
Zastupitel Havlíčková stiskl zdržel se
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl zdržel se
Zastupitel Havlíčková stiskl zdržel se
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl proti
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl proti
Zastupitel Neubergerová stiskl zdržel se
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl proti
Zastupitel Melša stiskl proti
Zastupitel Salcman stiskl proti
Zastupitel Musil M stiskl proti
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl zdržel se
Zastupitel Vystyd stiskl zdržel se
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro

Text otázky 14/1 byl změněn na Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje změnu využití pozemků parc.č. 852/20, 897/3 a 2526/7 vše v k.ú. Dobříš pxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx263 01 Dobříš na plochu zahrádkové osady RZ v rámci změny č. 3 územního plánu.

Neúspěšné hlasování o bodu 14/1
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje změnu využití pozemků parc.č. 852/20, 897/3 a 2526/7 vše v k.ú. Dobříš p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx263 01 Dobříš na plochu
zahrádkové osady RZ v rámci změny č. 3 územního plánu.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ne
Hadžega Tomáš: zdržel se
Havlíčková Denisa: zdržel se
Holobrada Stanislav: ne
Kahoun Filip: ano
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: zdržel se
Lenerová Ivana: ne
Melša Jaroslav: ne
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ne
Neubergerová Petra: zdržel se
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: ne
Urbanová Jitka: ne
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ano
Vystyd Radek: zdržel se

Nebylo schváleno v 21:32:08 hod.
Pro 7, proti 7, zdrželi se 5, nehlasovali 0, nepřítomní 2

V 21:32:08 hod. se začíná projednávat bod 14/2
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje v souladu s § 6, odstavcem 5 písmenem a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 3 územního plánu Dobříš

V 21:32:12 hod. se začíná projednávat bod 15/1
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje úpravu ceny pitné vody pro rok 2018 takto: vodné ve výši 42,30 Kč, stočné ve výši 31,40 Kč, tj. celkem 64,08 Kč bez DPH ( 73,70 Kč včetně DPH).
Hlasování číslo 20 k bodu 15/1 Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje úpravu ceny pitné vody pro rok 2018 takto: vodné ve výši 42,30 Kč, stočné ve výši 31,40 Kč, tj. celkem 64,08 Kč bez DPH ( 73,70 Kč včetně DPH).

Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl proti
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl zdržel se
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl zdržel se
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro

Text otázky 15/1 byl změněn na Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje úpravu ceny pitné vody pro rok 2018 takto: vodné ve výši 42,30 Kč/m3, stočné ve výši 31,40 Kč/m3, tj. celkem 64,08 Kč bez DPH/m3 ( 73,70 Kč včetně DPH).

Úspěšné hlasování o bodu 15/1
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje úpravu ceny pitné vody pro rok 2018 takto: vodné ve výši 42,30 Kč/m3, stočné ve výši 31,40 Kč/m3, tj. celkem 64,08 Kč bez DPH/m3 ( 73,70 Kč včetně DPH).

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: ano
Kahoun Filip: zdržel se
Kastner Jiří: nehlasoval
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: ano
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: ano
Urbanová Jitka: ano
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ne
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 21:37:47 hod.
Pro 16, proti 1, zdrželi se 1, nehlasovali 1, nepřítomní 2
V 21:37:47 hod. se začíná projednávat bod 16/1
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí předložený seznam projektů, které byly
zpracovány a nebyly realizovány v letech 2006 – 2014, a to na základě požadavku usnesení
č.5/19/2017/ZM z 18.5.2017.
Text otázky 16/2 byl změněn na
V 21:42:14 hod. se začíná projednávat bod 16/2

Hlasování číslo 21 k bodu 16/2

Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl zdržel se
Zastupitel Lenerová stiskl zdržel se
Zastupitel Holobrada stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl zdržel se

Text otázky 16/2 byl změněn na Zastupitelstvo města schvaluje ukončení diskuze k bodu č. 14.

Úspěšné hlasování o bodu 16/2
Zastupitelstvo města schvaluje ukončení diskuze k bodu č. 14.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: ano
Kahoun Filip: zdržel se
Kastner Jiří: nehlasoval
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: zdržel se
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: nehlasoval
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: ano
Urbanová Jitka: zdržel se
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ano
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 21:43:00 hod.
Pro 14, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovali 2, nepřítomní 2

V 21:43:00 hod. se začíná projednávat bod 17/1
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje rozpočtové opatření č.4/2017

V 21:43:05 hod. se začíná projednávat bod 16/1
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí předložený seznam projektů, které byly zpracovány a nebyly realizovány v letech 2006 – 2014, a to na základě požadavku usnesení č.5/19/2017/ZM z 18.5.2017.

Hlasování číslo 22 k bodu 16/1 Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí předložený seznam projektů, které byly zpracovány a nebyly realizovány v letech 2006 – 2014, a to na základě požadavku usnesení č.5/19/2017/ZM z 18.5.2017.

Zastupitel Urbanová stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl zdržel se
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl zdržel se

Text otázky 16/1 byl změněn na Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí předložený seznam projektů, které byly zpracovány a nebyly realizovány v letech 2006 – 2014, a to na základě požadavku usnesení č. 5/19/2017/ZM z 18. 5. 2017.

Úspěšné hlasování o bodu 16/1
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí předložený seznam projektů, které byly zpracovány a nebyly realizovány v letech 2006 – 2014, a to na základě požadavku usnesení č. 5/19/2017/ZM z 18. 5. 2017.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: ano
Kahoun Filip: zdržel se
Kastner Jiří: zdržel se
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: ano
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: nehlasoval
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: ano
Urbanová Jitka: ano
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ano
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 21:44:02 hod.
Pro 16, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 1, nepřítomní 2

V 21:44:02 hod. se začíná projednávat bod 17/1
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje rozpočtové opatření č.4/2017
Hlasování číslo 23 k bodu 17/1 Zastupitelstvo města Dobříše  chvaluje rozpočtové opatření č.4/2017

Zastupitel Urbanová stiskl proti
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl zdržel se
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl proti
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl proti
Zastupitel Musil M stiskl proti
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl proti
Zastupitel Musil M stiskl proti
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl proti
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl zdržel se
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro

Text otázky 17/1 byl změněn na Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.

Úspěšné hlasování o bodu 17/1
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: ano
Kahoun Filip: ne
Kastner Jiří: zdržel se
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: zdržel se
Melša Jaroslav: ne
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ne
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: nehlasoval
Urbanová Jitka: ne
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ano
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 22:20:29 hod.
Pro 12, proti 4, zdrželi se 2, nehlasovali 1, nepřítomní 2

V 22:20:29 hod. se začíná projednávat bod 17/2
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 8. 2017

Hlasování číslo 24 k bodu 17/2 Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 8. 2017

Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Fulínová stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl zdržel se
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Urbanová stiskl zdržel se
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl zdržel se

Text otázky 17/2 byl změněn na Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 8. 2017.

Úspěšné hlasování o bodu 17/2
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 8. 2017.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: ano
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: ano
Kahoun Filip: ano
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: zdržel se
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: zdržel se
Urbanová Jitka: zdržel se
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ano
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 22:21:18 hod.
Pro 16, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovali 0, nepřítomní 2

V 22:21:18 hod. se začíná projednávat bod 18/1
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2018 až 2020.

Hlasování číslo 25 k bodu 18/1 Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2018 až 2020.

Zastupitel Urbanová stiskl proti
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl proti
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl zdržel se
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl zdržel se
Zastupitel Melša stiskl proti
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl proti
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl pro
Zastupitel Salcman stiskl zdržel se
Zastupitel Musil M stiskl proti
Zastupitel Pekaríková stiskl zdržel se
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl pro

Úspěšné hlasování o bodu 18/1
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2018 až 2020.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: nepřítomen
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: ano
Kahoun Filip: ano
Kastner Jiří: zdržel se
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: zdržel se
Melša Jaroslav: ne
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ne
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: zdržel se
Salcman Ivo: zdržel se
Urbanová Jitka: ne
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ano
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 22:31:50 hod.
Pro 11, proti 3, zdrželi se 4, nehlasovali 0, nepřítomní 3

V 22:31:50 hod. se začíná projednávat bod 19/1
Zastupitelstvo města Dobříše souhlasí s návrhem obsahu programu jednání Valné hromady Středisko zdraví spol. s r. o, IČ 61680460, se sídlem Pražská 38, Dobříš konané dne 21. 9. 2016 od 16.00 hod.
Hlasování číslo 26 k bodu 19/1 Zastupitelstvo města Dobříše souhlasí s návrhem obsahu programu jednání Valné hromady Středisko zdraví spol. s r. o, IČ 61680460, se sídlem Pražská 38, Dobříš konané dne 21. 9. 2016 od 16.00 hod.

Zastupitel Urbanová stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl zdržel se
Zastupitel Salcman stiskl pro

Text otázky 19/1 byl změněn na Zastupitelstvo města Dobříše souhlasí s návrhem obsahu programu jednání Valné hromady Středisko zdraví spol. s r. o, IČ 61680460, se sídlem Pražská 38, Dobříš konané dne 21. 9. 2017 od 16.00 hod.

Úspěšné hlasování o bodu 19/1
Zastupitelstvo města Dobříše souhlasí s návrhem obsahu programu jednání Valné hromady Středisko zdraví spol. s r. o, IČ 61680460, se sídlem Pražská 38, Dobříš konané dne 21. 9. 2017 od 16.00 hod.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: nehlasoval
Fulínová Tereza: nepřítomen
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: ano
Kahoun Filip: zdržel se
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: ano
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: ano
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: ano
Urbanová Jitka: ano
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ano
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 22:33:41 hod.
Pro 16, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 1, nepřítomní 3

V 22:33:41 hod. se začíná projednávat bod 19/2
Zastupitelstvo města Dobříše pověřuje místostarostku Mgr. Petry Neubergerovou, nar. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxDobříš, za město Dobříš, IČ 00242 098, se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, jako společníka s majetkovou účastí ve společnosti, účastí na Valné hromadě Středisko zdraví spol. s r. o, IČ 61680460, se sídlem Pražská 38, Dobříš, konané 21. 9. 2016 od 16.00 hod., a hlasováním mimo jiné v následujících bodech programu takto:
a) v bodě „zahájení“, hlasováním pro schválení programu jednání valné hromady;
b) v bodě „volba členů dozorčí rady společnosti “ hlasováním pro schválení členů dozorčí rady na základě usnesení, která budou přijata na veřejném zasedání Zastupitelstva města Dobříše dne 12. 9. 2017.
Hlasování číslo 27 k bodu 19/2 Zastupitelstvo města Dobříše pověřuje místostarostku Mgr. Petry Neubergerovou, nar. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxDobříš, za město Dobříš, IČ 00242 098, se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, jako společníka s majetkovou účastí ve společnosti, účastí na Valné hromadě Středisko zdraví spol. s r. o, IČ 61680460, se sídlem Pražská 38, Dobříš, konané 21. 9. 2016 od 16.00 hod., a hlasováním mimo jiné v
následujících bodech programu takto:
a) v bodě „zahájení“, hlasováním pro schválení programu jednání valné hromady;
b) v bodě „volba členů dozorčí rady společnosti “ hlasováním pro schválení členů dozorčí rady na základě usnesení, která budou přijata na veřejném zasedání Zastupitelstva města Dobříše dne 12. 9. 2017.

Zastupitel Urbanová stiskl pro
Zastupitel Vacek stiskl pro
Zastupitel Vítek stiskl pro
Zastupitel Kozáková stiskl pro
Zastupitel Lenerová stiskl pro
Zastupitel Melša stiskl pro
Zastupitel Musil J stiskl pro
Zastupitel Čermáková stiskl pro
Zastupitel Hadžega stiskl pro
Zastupitel Kastner stiskl pro
Zastupitel Havlíčková stiskl pro
Zastupitel Musil M stiskl pro
Zastupitel Pekaríková stiskl pro
Zastupitel Vystyd stiskl pro
Zastupitel Holobrada stiskl pro
Zastupitel Neubergerová stiskl zdržel se
Zastupitel Salcman stiskl pro
Zastupitel Kahoun stiskl zdržel se

Text otázky 19/2 byl změněn na Zastupitelstvo města Dobříše pověřuje místostarostku Mgr. Petru Neubergerovou, nar. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxDobříš, za město Dobříš, IČ 00242 098, se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, jako společníka s majetkovou účastí ve společnosti, účastí na Valné hromadě Středisko zdraví spol. s r. o, IČ 61680460, se sídlem Pražská 38, Dobříš, konané 21. 9. 2017 od 16.00 hod., a hlasováním mimo jiné v
následujících bodech programu takto:
a) v bodě „zahájení“, hlasováním pro schválení programu jednání valné hromady;
b) v bodě „volba členů dozorčí rady společnosti “ hlasováním pro schválení členů dozorčí rady na základě usnesení, která budou přijata na veřejném zasedání Zastupitelstva města Dobříše dne 12. 9. 2017.

Úspěšné hlasování o bodu 19/2
Zastupitelstvo města Dobříše pověřuje místostarostku Mgr. Petru Neubergerovou, nar.xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxDobříš, za město Dobříš, IČ 00242 098, se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, jako společníka s majetkovou účastí ve společnosti, účastí na Valné hromadě Středisko zdraví spol. s r. o, IČ 61680460, se sídlem Pražská 38, Dobříš, konané 21. 9. 2017 od 16.00 hod., a hlasováním mimo jiné v následujících bodech programu takto:
a) v bodě „zahájení“, hlasováním pro schválení programu jednání valné hromady;
b) v bodě „volba členů dozorčí rady společnosti “ hlasováním pro schválení členů dozorčí rady na základě usnesení, která budou přijata na veřejném zasedání Zastupitelstva města Dobříše dne 12. 9. 2017.

Böhm Adam: nepřítomen
Čermáková Markéta: ano
Fulínová Tereza: nepřítomen
Hadžega Tomáš: ano
Havlíčková Denisa: ano
Holobrada Stanislav: ano
Kahoun Filip: zdržel se
Kastner Jiří: ano
Kozáková Anna: ano
Lenerová Ivana: ano
Melša Jaroslav: ano
Musil Jaroslav: ano
Musil Martin: ano
Neubergerová Petra: zdržel se
Pekaríková Helena: ano
Salcman Ivo: ano
Urbanová Jitka: ano
Vacek Stanislav: ano
Vávra Marek: nepřítomen
Vítek Karel: ano
Vystyd Radek: ano

Bylo schváleno v 22:36:46 hod.
Pro 16, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 0, nepřítomní 3

V 22:36:46 hod. se začíná projednávat bod 20/1