Stručné informace z 23. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

89


Veřejné zasedání se uskutečnilo 13. září 2018 v KD Dobříš. Bylo přítomno 16 členů ZM. Z jednání se předem omluvili: Radek Vystyd, MPA, pozdější příchod ohlásili: Ing. Karel Vítek, CSc., Mgr. Jaroslav Melša a Mgr. Adam Böhm. Dřívější odchod ohlásili: RNDr. Jiří Kastner a Ing. Marek Vávra.

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5. 9. 2018

ZM uložilo radě města, jako jedinému společníku v působnosti valné hromady společnosti Dokas Dobříš, IČ 25144251, se sídlem Na Chmelnici 455, Dobříš, revokovat usnesení 18/18/2018/RM ze dne 4. 9. 2018, týkající se zaslání výpovědi veškerých smluvních vztahů o zajišťování nakládání s odpady obcím, mimo ORP Dobříš.
ZM vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 5. 9. 2018.

Rozpočtové opatření č. 5/2018, vč. přehledu o plnění rozpočtu k 31. 8. 2018

ZM schválilo rozšíření návrhu rozpočtového opatření č. 5/2018 o navýšení výdajů ORG 206 o vícepráce na projektu rozšíření kapacity 5. MŠ na částku 1 963 225,29 Kč.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 5/2018.
ZM vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 8. 2018.

Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019–2021

ZM schválilo střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019–2021.

Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků parc. č. st. 318 a st. 319 v k.ú. Dobříš (Rochoty) z plochy ZS – zeleň sídelní – soukromá a vyhrazená – na plochy SV – smíšené obytné – venkovské

ZM schválilo návrh na pořízení změny územního plánu Dobříš – změna využití pozemků parc. č. st. 318 a st. 319 v k.ú. Dobříš z plochy ZS – zeleň sídelní – soukromá a vyhrazená – na plochy SV – smíšené obytné – venkovské. Tato změna bude projednána ve změně č. 3 územního plánu.

Návrh na pořízení změny územního plánu v lokalitě Svatá Anna – změna využití pozemků parc. č. 1015/21, 1015/25, 1015/28 v k.ú. Dobříš z plochy NS – smíšené nezastavěného území – na plochy VL – výroba a skladování – lehký průmysl, a pozemků parc. č. 1015/24, 1015/20 z NL – lesní plochy – na plochy VL – výroba a skladování – lehký průmysl

ZM neschválilo návrh na pořízení změny územního plánu Dobříš – změna využití pozemků parc. č. 1015/21, 1015/25, 1015/28 v k.ú. Dobříš z plochy NS – smíšené nezastavěného území – na plochy VL – výroba a skladování – lehký průmysl, a pozemků parc. č. 1015/24, 1015/20 z NL – lesní plochy – na plochy VL – výroba a skladování – lehký průmysl. Tato změna bude projednána ve změně č. 3 územního plánu.

Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků parc. č. 1033/31, 852/20, 897/3 a 2526/3 v k.ú. Dobříš na zahrádkové osady

ZM schválilo hlasování po jednotlivých lokalitách.
ZM revokovalo usnesení č. 4/20/2017/ZM ze dne 29. 5. 2017, kterými neschválilo návrh na pořízení změny územního plánu Dobříš – změna využití pozemků parc. č. 1033/31.
Návrh nebyl schválen.
ZM revokovalo usnesení č. 24/22/2017/ZM ze dne 12. 9. 2017, kterými neschválilo návrh na pořízení změny územního plánu Dobříš – změna využití pozemků 852/20, 897/3 a 2526/3 v k.ú. a obci Dobříš na zahrádkové osady.
Návrh nebyl schválen.

Návrh obecně závazných vyhlášek odpadového hospodářství

Starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, vyzval paní Ing. Alenu Harmanovou, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, aby uvedla předkládaný bod.
Připravené obecně závazné vyhlášky v problematice odpadů, zpracované odborem výstavby a životního prostředí ve spolupráci se společností Dokas Dobříš, Vodohospodářskou společností, společností Eko-kom a komisí pro oblast ekologie, o nichž bylo již hovořeno také na minulém veřejném zasedání zastupitelstva, zásadně řeší tyto otázky:
– pytlový svoz tříděných odpadů, přecházející příští rok po obdržení dotace na svoz nádobový (pro rodinné domy, dle přílohy č. 2 vyhlášky)
– třídění kovů spolu s tetrapaky
– třídění skla do jedné nádoby (zrušení sběru bílého a barevného skla zvlášť)
– sběr jedlých olejů
– svoz bioodpadu zatím řešen nebude
– zrušení 3 kontejnerových hnízd (ul. Příkopy – Prokopova zahrada, Dubinské Kaštánky a Sv. Anna)
– zrušení týdenního svozu TKO (popelnic od rodinných domů), navýšení poplatku za 14denní svoz, pytlový svoz tříděného odpadu každé komodity 1× za měsíc dle navrženého harmonogramu společnosti Dokas
– platnost od 1. 1. 2019, s tím spojené změny ve vyhlášce o poplatku

Propagace nového systému se připravuje spolu s výše uvedenými společnostmi. Předpokladem je leták se všemi informacemi a pravidly, vložený do Dobříšských listů a distribuovaný do domácností spolu s pytli. Počítáme s další propagací, zejména během 1. poloviny příštího roku sérií článků o jednotlivých částech problematiky (plánováno i v Eko-komu).

ZM neschválilo úpravu návrhu obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříš, v příloze č. 1 vyškrtnout u „litráže“ 66 l hvězdičku a komentář k této hvězdičce.
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříš.
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o poplatku za komunální odpad.
ZM uložilo Radě města Dobříše v působnosti valné hromady, aby požadovala po jednateli společnosti Dokas Dobříš, s.r.o., konkrétní vyčíslení finančních dopadů těchto obecně závazných vyhlášek a připravila dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění nakládání s druhotnými surovinami.

Informace o možnosti podání žádosti o dotaci na připravovanou akci – Budova knihovny se spolkovou činností v Dobříši

ZM vzalo na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace do 61. výzvy OPŽP s maximálním možným termínem do 31. 10. 2019. a uložilo radě města podat žádost o poskytnutí této dotace.

Seznámení se zápisem z jednání dětského zastupitelstva ze dne 22. 6. 2018

a) Informace
b) Vyjádření Městské knihovny Dobříš
ZM vzalo na vědomí zápis z jednání dětského zastupitelstva konaného dne 22. 6. 2018 v Kulturním středisku Dobříš.
ZM projednalo stanovisko Městské knihovny Dobříš k průběhu dětského zastupitelstva ze dne 22. 6. 2018.

Kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 1086/34 v k.ú. Dobříš, lokalita ulice Čs. armády

ZM schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1086/34, zahrada o celkové výměře 206 m2 v k.ú. a obci Dobříš, po oddělení části pozemku, který bude průchozí pro pěší mezi ulicí Přemyslova a Čs. armády.

Zdroj: zápis ZM, red. kráceno.

Celý zápis ze ZM Dobříše naleznete na webových stránkách města www.mestodobris.cz.

Reklama