Stručné informace z 1. zasedání ustavujícího Zastupitelstva města Dobříše

51


Přítomni: Ing. Václav Bálek, Romana Bodorová, Mgr. Adam Böhm, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Daniel Flígr, Mgr. Tomáš Helebrant, MUDr. Stanislav Holobrada, Petr Kadlec, Filip Kahoun, Mgr. Lenka Mašková, Bc. Dagmar Mášová, Mgr. Jaroslav Melša, Mgr. Petra Neubergerová, Mgr. Jindřiška Romba, Bc. Vít Rosenbaum, Ing. Ivo Salcman, Ing. Pavel Svoboda, Mgr. Jitka Urbanová, Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Ing. Marek Vávra, Bc. Jana Vlnasová.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva města

Zasedání Zastupitelstva města Dobříše bylo zahájeno v 17.00 hodin starostou města Mgr. Stanislavem Vackem, MPA (dále jako „předsedající“).
V úvodu předsedající informoval, že bude řídit jednání, také s ohledem na to, že je nejstarším zvoleným členem zastupitelstva.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále jen „zákon o obcích“, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Dobříš zveřejněna v souladu se zákonem.

2. Složení slibu členů zastupitelstva města

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města Dobříše a jeho občanů, a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Pak jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením věty „Slibuji.“ a podpisem na připraveném archu.
Poté přistupovali jednotliví zastupitelé k připravené listině, kde také stvrdili svým podpisem slib člena zastupitelstva a obdrželi osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3. Volba členů návrhové komise, ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatelky

ZM určilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petra Neubergerová, Mgr. Adam Böhm, Ing. Pavel Svoboda.
ZM určilo ověřovatele zápisu: Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Ivo Salcman.
ZM určilo zapisovatelku: paní Ivanu Klánovou.

4. Schválení programu

ZM schválilo program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Dobříše.

5. Volba starosty a místostarostů

Předsedající informoval, že podle jednacího řádu bude nejdříve volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení řádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarostů. Poté proběhne volba členů rady města, finančního a kontrolního výboru. O jednotlivých kandidátech bude při všech volbách hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

a) určení počtu místostarostů
ZM schválilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 128/2000, o obcích, zvolení jednoho místostarosty.

b) určení, které funkce budou zastupitelé vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
ZM určilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona 128/2000 Sb., o obcích, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva města dlouhodobě uvolněn.
ZM určilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona 128/2000 Sb., o obcích, že pro výkon funkce místostarosty města bude člen zastupitelstva města dlouhodobě uvolněn.

c) určení způsobu volby starosty a místostarostů (§ 9 jednacího řádu)
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarostů i dalších orgánů obce veřejným hlasováním. Jiný návrh nebyl vznesen.

d) volba starosty
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 128/2000 Sb., o obcích, starostkou města paní Bc. Janu Vlnasovou.

Dosavadní starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, přednesl krátký projev, poblahopřál nově zvolené starostce města Bc. Janě Vlnasové a předal jí insignie města. Bc. Jana Vlnasová poté poděkovala za práci za minulé volební období, také za zvolení a převzala vedení zasedání (dále je v zápise uváděna také jako „předsedající“).

e) volba místostarostů
ZM zvolilo první uvolněnou místostarostku v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 128/2000 Sb., o obcích, která bude v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona o obcích zastupovat starostku města, a to paní Bc. Dagmar Mášovou.

6. Volba členů rady města

a) určení počtu členů rady města (určení, zda budou členové zastupitelstva vykonávat tuto funkci jako dlouhodobě uvolnění – § 71 zákona o obcích – nebylo-li určeno již v bodě 5, písmeno b) programu)
ZM určilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a písm. k) zákona o obcích zvolení sedmičlenné rady města. Pro výkon funkce člena rady města bude člen zastupitelstva města dlouhodobě neuvolněn.

b) volba členů rady města
ZM zvolilo členem rady města v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích pana Ing. Ivo Salcmana.
ZM zvolilo členem rady města v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích paní Mgr. Jitku Urbanovou.
ZM zvolilo členem rady města v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích pana Ing. Václava Bálka.
ZM zvolilo členem rady města v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích pana Mgr. Jaroslava Melšu.
ZM zvolilo členem rady města v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích pana Ing. Pavla Svobodu.

7. Volba členů finančního, kontrolního a mediálního výboru

a) určení počtu členů finančního, kontrolního a mediálního výboru
ZM zřídilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích finanční výbor, který bude pracovat v sedmičlenném složení.
ZM zřídilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích kontrolní výbor, který bude pracovat v sedmičlenném složení.

Předsedající otevřela rozpravu nad variabilitou počtu členů mediálního výboru. Minimální počet členů jsou tři, avšak pokud zastupitelé mají zájem obsadit mediální výbor větším počtem členů, lze navrhnout pětičlenný mediální výbor.
ZM zřídilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích mediální výbor, který bude pracovat v pětičlenném složení.

b) volba předsedy finančního výboru
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích předsedou finančního výboru pana Mgr. Adama Böhma.

c) volba členů finančního výboru
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členem finančního výboru pana Bc. Daniela Flígra.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členem finančního výboru pana PhDr. Jana Bureše, Ph.D.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členem finančního výboru pana Mgr. Tomáše Vokurku, DiS.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členem finančního výboru pana Ing. Lubomíra Doubka.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členem finančního výboru pana Ing. Tomáše Hadžegu.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členem finančního výboru paní Ing. Markétu Čermákovou, MBA.

d) volba předsedy kontrolního výrobu
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích předsedou kontrolního výboru pana Mgr. Stanislava Vacka, MPA.

e) volba členů kontrolního výrobu
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členem kontrolního výboru paní Bc. Markétu Dvořákovou, DiS.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členem kontrolního výboru pana Ing. Karla Koška.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členem kontrolního výboru pana Ing. Martina Musila.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členem kontrolního výboru pana JUDr. Jana Procházku.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členem kontrolního výboru pana Mgr. Tomáše Helebranta.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členem kontrolního výboru pana Ing. Marka Vávru.
Návrh nebyl schválen.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členem kontrolního výboru paní Ing. Bc. Helenu Pekaríkovou.

f) volba předsedy mediálního výboru
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích předsedou mediálního výboru paní Romanu Bodorovou.

g) volba členů mediálního výboru
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členem mediálního výboru paní Mgr. Kateřinu Försterovou.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členem mediálního výboru pana Jana Lachmana.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členem mediálního výboru pana Bc. Víta Rosenbauma.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členem mediálního výboru paní Mgr. Petru Neubergerovou.

8. Jmenování členů zastupitelstva města, kteří mají právo užívat státní znak České republiky při významných příležitostech (§ 108 odst. 2) – závěsný odznak

ZM souhlasilo, aby jmenovaný zastupitel, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, vykonal minimálně 5 oddacích dnů za rok.
Návrh nebyl přijat.

ZM jmenovalo pana Mgr. Jaroslava Melšu, paní Romanu Bodorovou, paní Mgr. Jitku Urbanovou, pana Ing. Václava Bálka, paní Mgr. Petru Neubergerovou, pana Bc. Víta Rosenbauma, paní Mgr. Jindřišku Rombu, pana Ing. Pavla Svobodu a paní Mgr. Lenku Maškovou, již mají podle § 108 odst. 2) zákona o obcích právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak.

9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

ZM stanovilo v souladu s nařízením vlády ze dne 11. 9. 2017 č. 318/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, řádek 6, za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, finanční odměnu ve výši 1 845 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne následujícího po přijetí tohoto usnesení, tj. od 2. 11. 2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
ZM stanovilo v souladu s nařízením vlády ze dne 11. 9. 2017 č. 318/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, řádek 6, za výkon funkce předsedy výboru nebo předsedy komise, finanční odměnu ve výši max. 3 690 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne následujícího po dni zvolení do funkce předsedy výboru, tj. od 2. 11. 2018.
ZM stanovilo v souladu s nařízením vlády ze dne 11. 9. 2017 č. 318/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, řádek 6, za výkon funkce člena rady města, finanční odměnu ve výši 7 380 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne následujícího po dni zvolení do funkce člena rady města tj. od 2. 11. 2018.
ZM stanovilo v souladu s nařízením vlády ze dne 11. 9. 2017 č. 318/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, řádek 6, za výkon funkce člena výboru nebo člena komise finanční odměnu ve výši max. 3 075 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne následujícího po dni zvolení do funkce člena výboru, tj. od 2. 11. 2018.
ZM stanovilo v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích, že při souběhu výkonu max. 3 funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem města. Odměna bude poskytována ode dne následujícího po přijetí tohoto usnesení, tj. od 2. 11. 2018.

10. Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva

ZM schválilo, aby cestovní náhrady vyplácené členům zastupitelstva města byly poskytovány ve stejném režimu jako zaměstnancům města

11. Diskuze

Paní starostka Bc. Jana Vlnasová ve svém diskuzním příspěvku v krátkosti informovala přítomné zastupitele a veřejnost o tom, jak probíhala povolební jednání. Přestože se snažila se svými kolegy domluvit v rámci povolebního vyjednávání širší koalici, na základě požadavků z jednotlivých stran se to bohužel nepodařilo. Do budoucna má velký zájem spolupracovat se všemi stranami bez ohledu na stranickou příslušnost a věří, že zastupitelstvo nebude rozděleno na dva tábory, ale bude spolupracovat jako celek ve prospěch občanů města Dobříš.

12. Závěr

Starostka města poděkovala všem přítomným za účast na ustavujícím Zastupitelstvu města Dobříše, poblahopřála všem nově zvoleným zastupitelům, popřála jim úspěchy v práci v zastupitelstvu města a poté jednání zastupitelstva v 19.10 hodin ukončila.

Více na www.mestodobris.cz

Reklama