Pozvánka na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše

91


Pozvánka na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se uskuteční 12. 9. 2017 od 17.00 hod. ve společenském sále Kulturního domu v Dobříši.

 POZVÁNKA

Starosta města Dobříše svolává 22. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se uskuteční 12. září 2017 od 17.00 hod. ve společenském sále Kulturního domu v Dobříši

Program 22. veřejného zasedání ZM:

1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Jednací řád Zastupitelstva města Dobříše
4) Volba nového člena Rady města Dobříše
5) Volba nového člena Kontrolního výboru města Dobříše
6) Zápis z jednání Finančního výboru města Dobříše ze dne 4. 9. 2017
7) Informace o jednání členů Kontrolního výboru města Dobříše dne 26. 6. 2017
8) Územní plán:

  1. a) Stanovisko advokátní kanceláře HJS k problematice pořizování územních studií k            Právní analýze ÚP Dobříš, zpracované společností Frank Bold advokáti s.r.o.
  2. b) Stanovisko k námitkám zastupitele Ing. Karla Vítka, CSc.
  3. c) Obecná diskuze k územnímu plánu za přítomnosti Ing. arch. Salaby, zpracovatele ÚP

9)    Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků Svatá Anna,                Zdeněk Kulda s.r.o. na plochu výroba a skladování – zemědělská a lesní výroba VZ

10)  Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků Na Větrníku,                C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o. na plochu výroba a skladování VL

11)  Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití části pozemku parc.č.                1400/10 v k.ú. Dobříš na plochu BI6 – bydlení v rodinných domech – městské a                  příměstské (= bydlení individuální)

12)  Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemku parc. č. 852/20 k.        ú. Dobříš z plochy zemědělské na plochu RZ – zahrádkové osady, pozemku parc. č.            897/3 k.ú. Dobříš z plochy smíšené nezastavěného území NS na plochu RZ a                      pozemku parc. č. 2526/7 k.ú. Dobříš z plochy místních obslužných a účelových                  komunikací, komunikace pro pěší a cyklisty PV1 na plochu RZ.

13)  Úprava ceny pitné a odvedené vody pro rok 2018

14)  Úkol z usnesení 5/19/2017/ZM ze dne 18. 5. 2017 – seznam projektů, které byly                zpracovány a byly a nebyly realizovány v letech 2006–2014

15)  Rozpočtové opatření č. 4/2017 včetně přehledů o plnění rozpočtu k 31. 8. 2017
16)  Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2018–2020
17)  Valná hromada společnosti Středisko zdraví spol. s r. o, konaná dne 21. 9. 2017
18)  Diskuze
19)  Závěr

   V Dobříši dne 4. 9. 2017

                                              Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta města Dobříše

Reklama