Od příštího roku bude třídění odpadů v Dobříši ještě pohodlnější

128


Třídit odpady už jsme si v Dobříši zvykli a potvrzují to také čísla. V roce 2017 vytřídil každý z nás v průměru 46,9 kilogramů papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Tento výsledek nás v třídění odpadů řadí na průměr v ČR. Bezmála 47 kg totiž v průměru vytřídí také každý Čech. Jenže to pořád nestačí a město Dobříš přichází s řešením, jak se ve třídění odpadů ještě zlepšit.
Zastupitelstvo města Dobříše na svém zasedání dne 13. 9. 2018 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříše. Tato vyhláška, mimo jiné, nově upravuje způsob třídění a svozu využitelných složek odpadů z domácností – resp. plastů, papírů, nápojových kartonů a kovů.Od 1. 1. 2019 bude v Dobříši zahájen sběr a svoz odpadu systémem „door to door“. Dobříš se tak připojí k desítkám obcí a měst v ČR, kde obdobný způsob likvidace odpadu již úspěšně funguje.

A o co tedy půjde?

Stávající systém třídění odpadů se rozšíří o systém „door to door“ (ode dveří ke dveřím). V Dobříši bude spočívat v tom, že občané budou mít možnost třídění odpadů přímo ve svých domácnostech do přidělených barevných pytlů, které budou následně odvezeny přímo od jejich domů.
Domácnost obdrží celkem 3 barvy – žlutý pytel bude určený pro sběr plastů a PET lahví, modrý pytel bude sloužit pro třídění papíru a do oranžového pytle se bude třídit nápojový karton a použité kovové obaly.

Jakmile budou pytle plné, postačí je postavit ve stanoveném termínu na místo přiléhající ke komunikaci. Není nutné donášet naplněné pytle k velkokapacitním barevným kontejnerům.
Tyto kontejnery ve sběrných hnízdech ale budou zachovány a budou sloužit pro třídění odpadů dále. Nově bude takových hnízd v Dobříši celkem 28.

Svozy naplněných pytlů budou probíhat podle svozového kalendáře. Plné pytle budou nahrazeny výměnou za prázdné, které budou pracovníci svozové společnosti Dokas Dobříš, s.r.o., vkládat do poštovních schránek.
V případě, že v pytlích bude odpad, který do nich nepatří, pak tyto pytle nebudou odvezeny.

A proč to všechno?

Cílem projektu je maximalizovat třídění komunálního odpadu, zvětšit komfort pro obyvatele města a dlouhodobě udržet ceny za svoz a likvidaci odpadu na přijatelných hladinách. Z důvodu závazku České republiky vůči Evropské unii o ukončení skládkování využitelných složek komunálních odpadů do roku 2024 je do tohoto data plánované až trojnásobné zdražení poplatků za odpad uložený na skládky.
Proto se zástupci města Dobříš rozhodli přistoupit k úpravě místního odpadového systému.

Na závěr!

Nezapomínejme ale ani na ostatní druhy odpadů, které v našich domácnostech v průběhu roku vznikají – biologické odpady rostlinného původu, elektroodpad, vysloužilý textil, nebezpečné odpady, objemné odpady, jedlé tuky a oleje, stavební odpady a sutě atd. Tyto odpady můžete ukládat do nádob k tomu určených v rámci sběrných hnízd ve městě nebo je odložit na sběrný dvůr města Dobříše, který naleznete na adrese Na Chmelnici 455. Uložení některých druhů je do určitého limitu bezplatné, ostatní jsou zpoplatněny dle platného ceníku provozovatele sběrného dvora. Veškeré podrobnosti o limitech a cenách odpadů se dozvíte na stránkách www.dokas.cz/ceniky.
Konkrétní informace včetně poplatku pro rok 2019 budou uvedeny na webových stránkách města.

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Reklama