27.2 C
Dobris
Sobota, Červenec 20, 2019
Domů Blog

Nová aplikace Výsadba a úprava zeleně již funguje

Zdroj: Pixabay

Chladicí výkon vzrostlého olistěného stromu je srovnatelný s chladicím výkonem malé klimatizační jednotky. Stromy jsou účinnou a přirozenou ochranou proti letním vedrům. Pohlcují velké množství slunečního záření a ochlazují okolí. Výsadbou dalších stromů a keřů na Dobříši tam, kde je to vhodné a možné, můžeme zmírnit negativní dopady tepelných ostrovů ve městě a předcházet jejich vzniku. Zdravá vzrostlá zeleň má pozitivní vliv na prostředí, ve kterém žijeme. Zelené plochy a stromy jsou ozdobou města a v létě zdrojem stínu. Stromy mají svůj estetický význam a výrazně snižují prašnost a hluk.

Přejete si v blízkosti svého bydliště nebo i jinde na území města Dobříše vysadit nové stromy či keře?

Komise pro životní prostředí a ekologii navrhla jednoduchý způsob a zřízení elektronické aplikace, prostřednictvím které mají občané možnost navrhnout výsadbu stromů ve vybrané lokalitě. Rada města pak rozhodla o pořízení této aplikace, která od konce června funguje na principu již provozovaného Hlášení závad. Jedná se v podstatě o totožnou aplikaci, která však bude sloužit ke zjištění požadavků a podnětů občanů na novou výsadbu stromů a keřů. Po otevření aplikace zadá občan v mapě místo požadované výsadby a slovně popíše svůj požadavek – tedy nejlépe druh výsadby, množství, konkrétní druh stromu apod., uvede e-mailovou adresu (pro případný kontakt pro doplnění podnětu) a bude moci také vložit fotografii dané lokality. Poté zadá ověřovací kód a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů. Posledním krokem je odeslání požadavku, který na straně města přebírá určený administrátor a může na něj reagovat. Pokud doma nemáte k dispozici počítač, můžete se obrátit o pomoc se zadáním svého požadavku buď v knihovně (od září) nebo v Infocentru Dobříš, kde vám pracovníci ochotně pomohou váš požadavek zadat.
Město ve spolupráci s komisí pro životní prostředí a ekologii pak zjistí, zda je možné výsadbu provést. Zdaleka ne všude to půjde – ne všechny navrhované pozemky budou v majetku města, někde mohou výsadbě bránit podzemní sítě apod. V jiných případech může být návrh upraven třeba z hlediska druhové skladby. Ale tam, kde to půjde, se budeme snažit už příští rok na jaře sázet další stromy a keře.

-red-

Kruhový objezd se bude upravovat za provozu

V druhé polovině července dojde k plánovaným úpravám kruhového objezdu v ulici
Plk. B. Petroviče (u kotelny). Tyto úpravy se budou provádět z podnětu dopravce Arriva, který plánuje od srpna zavést velkokapacitní autobusy o délce 15 m na linky trasy Praha–Příbram vedoucí přes Dobříš. Úpravu kruhového objezdu odmítlo předchozí vedení města realizovat, to by ale znemožnilo obsluhu autobusové zastávky Dobříš, Větrník. Starostka města proto jednala s dopravci o jejich požadavcích opakovaně a následně rada města vyslovila usnesením č. 13/12/2019 ze dne 29. 4. souhlas s úpravou kruhového objezdu.

V rámci projektování došlo i k simulačnímu testu upraveného objezdu přímo v areálu dopravce a bylo zjištěno, že plánovaná úprava bude pro daný účel vyhovující. V současné době probíhá v této věci stavební řízení a zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu. Bezprostředně po jejich ukončení se začne s úpravou tak, aby byly práce dokončeny včas a autobusy mohly bez potíží křižovatkou projíždět. Pracovat se bude za provozu s minimálním dopravním omezením. Celková cena úprav byla dle projektové dokumentace vyčíslena na 130 tis. Kč.

-red-

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 v Dobříši

Dne 24. a 25. 5. proběhly v České republice volby do Evropského parlamentu. Republiková volební účast činila 28,72 %. V Dobříši se dostavilo k volebním urnám 33,29 % oprávněných voličů a odevzdáno bylo 2307 platných hlasů. Dobříšští voliči mezi strany a hnutí na prvních sedmi místech rozdělili své hlasy následovně:

Piráti – 18,33 % (423 hlasů), ANO – 18,03 % (416 hlasů), ODS – 17,42 % (402 hlasů), STAN + TOP 09 – 12,65 % (292 hlasů), SPD – 8,23 % (190 hlasů), KDU-ČSL – 5,15 % (119 hlasů), KSČM – 4,72 % (109 hlasů).

Kandidáti si podle celkových výsledků v ČR rozdělili 21 křesel v EP následujícím způsobem:
ANO – 6 mandátů, ODS – 4 mandáty, Piráti – 3 mandáty, STAN + TOP 09 – 3 mandáty, SPD – 2 mandáty, KDU-ČSL – 2 mandáty a KSČM – 1 mandát.

-red-

Úpravy místní komunikace v ul. Fričova, Dobříš – čtvrtý rok v udržitelnosti

CZ.1.15/1.1.00/85.01974
Projekt Úpravy místní komunikace v ulici Fričova byl dokončen před 4 lety. Cílem byla obnova povrchů komunikace ulic Fričova a Školní včetně přilehlé křižovatky a navýšení počtu parkovacích míst. Stavební úpravy provedla firma Strabag, a.s., a finanční prostředky ve výši 4 364 772,90 Kč byly čerpány ze strukturálních fondů EU prostřednictvím ROP NUTS2 SČ. Zbylé náklady 3,5 milionu Kč byly hrazeny z rozpočtu města. Projekt se nachází v tzv. udržitelnosti, což je doba, po kterou musí příjemce dotace udržovat výstup v nezměněné podobě.

Monika Počtová, odbor místního rozvoje

Společenská kronika – červenec–srpen

Vzpomínky

Dne 19. července 2019 by oslavil 90. narozeniny náš táta, pan Václav Hlaváček, mistr kominický z Dobříše. 21. srpna to bude 20 let, kdy nám navždy odešel.
Stále vzpomínají synové Václav, Josef a Petr s rodinami a ostatní příbuzní

Dne 5. srpna 2019 uplyne již 5 let, kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jan Kalous. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále s láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami

Dne 9. června 2019 by se dožil 87 let pan Vratislav Rainer a 24. srpna 2019 vzpomeneme 1 rok, kdy nás opustila paní Věra Rainerová, oba z Dobříše.
S láskou vzpomíná celá rodina a známí

5 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan František Mašek z Dobříše.
S láskou vzpomínají manželka Jana, dcery Renata a Jana s rodinami a švagr Stanislav

Blahopřání

Dne 14. července 2019 se dožívá 95. výročí narození vážený občan našeho města, pan Přemysl Šmejkal.
Do dalších let mu přejí hodně zdraví a životního optimismu manželka Jaruška a přátelé z ulic A. Dvořáka a Lidické

 

Informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše

Zdroj foto: Pixabay

Vážení rodiče,
vítání občánků města Dobříše se koná již mnoho let, tradičně na dobříšském zámku v krásném prostředí Zrcadlového sálu. Rodiče nově narozených dětí si však musejí sami zažádat o účast na tomto slavnostním obřadu, kam jsou zváni pouze na základě vyplněné přihlášky. Přihlášku na vítání občánků je možné nově od ledna 2019 stáhnout na webových stránkách města, 
popřípadě si ji vyzvednout na matrice Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119. Vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání občánků včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů doručte nejlépe osobně na matriku Městského úřadu Dobříš, popř. zašlete e-mailem na matrika@mestodobris.cz, nebo poštou. Formulář obdržíte přímo na matrice, popř. je zveřejněn na stránkách města Dobříš.

Vítání občánků města Dobříše se mohou zúčastnit děti, které mají v době podání žádosti o přivítání na Dobříši trvale hlášený pobyt. Zároveň musí být jeden z rodičů v době narození dítěte trvale hlášen na Dobříši (dle usnesení RM č. 11/9/2018 RM ze dne 24. 4. 2018). O termínu a konkrétním čase konání budou rodiče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslána na jimi uvedenou adresu.

V případě dotazů můžete kontaktovat matriku na tel. 318 533 313 a 318 533 316.

Dne 30. 5. 2019 byli v Zrcadlovém sále dobříšského zámku přivítání tito občánci našeho města:

Nikola Kofroňová, Alena Eliášová, Daniela Veselá, Olivie Emily Leško, Tereza Rašková, Jakub Bžoch, Jakub Vaněček, Jindřich Hasák, Zuzana Havlíčková, Matyáš Tylich a Lena Kuthanová.

Odbor správních agend