Havarijní stav střechy nad tělocvičnou 1. ZŠ odstraněn

41


„Nasáklá izolační vata nad podhledem v tělocvičně 1. ZŠ značně zatěžuje konstrukci střechy. Mohlo by zde dojít ke zborcení stropu. Situaci je potřeba neprodleně řešit uzavřením tělocvičny,“ nahlásil obor místního rozvoje po místním šetření 12. 12. 2018, co vedení 1. ZŠ oznámilo zatékání střechou do prostoru tělocvičny. Podrobnou prohlídku střechy tělocvičny provedl Ing. arch. Jan Zbíral, který v zápise mimo jiné konstatoval: „…reznutí na různých místech v celé ploše střechy. … Prorezlý otvor v délce 2 cm. V prostoru konstrukce střechy nad podhledem mezi vazníky se v první třetině střechy od severu objevují 4 místa zatékání do prostoru – 3 místa jsou mezi 2. a 3. vazníkem a 1 místo je mezi 3. a 4. vazníkem. …Při prohlídce nebylo možné zjistit množství srážkové vody, která dosud zatekla do podhledu, protože k tomu je třeba provést destruktivní sondy.“ Od čtvrtka 13. 12. 2018 byla tělocvična 1. ZŠ uzavřena.

Rada města Dobříše na svém jednání 17. 12. 2018 uložila Odboru místního rozvoje učinit kroky k odstranění havárie a před zprovozněním tělocvičny zajistit stanovisko autorizovaného statika. Ing. Radek Hrma následně ve svém posudku potvrdil odstranění havarijního stavu a povolil opětovné spuštění plného provozu tělocvičny dne 21. 12. 2018. Závěrem doporučil co nejdříve provést kompletní výměnu krytiny střechy.
V příštím vydání Dobříšských listů vás budeme informovat, kdo konkrétně nese odpovědnost za pravidelnou kontrolu „stavu budov“ školských zařízení, která dle sdělení tajemníka, resp. odboru místního rozvoje Městského úřadu Dobříše, není kompletně nijak vymezena.

Jana Vlnasová, starostka

Reklama